x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національної безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади

Держстат України Головне управління статистики
у Чернігівській області

 RSS  Контакти  Зворотній зв'язок  Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України

Ваші запитання

Даний розділ призначений для того, щоб максимально підтримувати зв'язок з людьми, допомагати їм вирішувати питання, пов'язані зі статистикою.
Ви можете задати конкретне питання, яке Вас цікавить, а наші спеціалісти дадуть докладну відповідь у найкоротші строки, наскільки це можливо.


Надіслати запитання

Ваше ім'я:
Текст запитання:


Доброго дня . Підкажіть, що робити юридичній організації, якщо не можна зайти по коду ЄДРПОУ. Пише код не знайдений. Куди можна зателефонувати?

Автор: Тетяна

Надіслано: 9.01.2020 (08:54)

Доброго дня, зателефонуйте, будь ласка, за номером 776615, 774095, 0957428018

Добрий день!

Де брати коди виробничих та технологічних процесів для заповнення звіту 2ТП-повітря. Який документ на даний дас є дійсним?

Автор: Надія

Надіслано: 19.11.2019 (10:24)

На Ваш запит відповідаємо.

Розділ ІІ "Викиди забруднюючих речовин і парникових газів від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)" звіту за ф.№2-ТП(повітря) заповнюється згідно Роз’яснення щодо форми державного статистичного спостереження №2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів" від 06.07.2018 №17.4-12/14, яке розміщено на сайті Головного управління статистики (www.chernigivstat.gov.ua) у розділі "Респондентам" / "Альбом форм державних статистичних спостережень на 2019 рік" / "Навколишнє середовище".

Для більш зручного користування надсилаємо додатки до І та ІІ розділів форми.

Сапон 774925

Додаток 2

Перелік забруднювальних речовин та парникових газів

Код Найменування

1 А

00000 Усього забруднювальних речовин та парникових газів (крім вуглецю діоксиду)

01000 Метали та їх сполуки

01001 Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен)

01002 Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п’ятиоксид ванадію)

01003 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

01004 Кадмій та його сполуки (у перерахунку на кадмій)

01005 Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь)

01006 Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)

01007 Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)

01008 Селен та його сполуки (у перерахунку на селен)

01009 Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)

01010 Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)

01011 Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)

01101 Алюмінію оксид

01102 Берилій та його сполуки (у перерахунку на берилій)

01103 Кобальт та його сполуки (у перерахунку на кобальт)

01104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)

01105 Олово та його сполуки (у перерахунку на олово)

01106 Стибій та його сполуки (у перерахунку на стибій)

03000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

03001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм

03002 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше

Продовження додатка 2

1 А

03003 Азбест

03004 Сажа

04000 Сполуки азоту

04001 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NО + NО2])

04002 Азоту (1) оксид [N2О]

04003 Аміак

04004 Азотна кислота

05000 Діоксид та інші сполуки сірки

05001 Сірки діоксид

05002 Сірководень (H2S)

05003 Сірковуглець

05004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота]

06000 Оксид вуглецю

07000 Вуглецю діоксид

08000 Озон

09000 Фосфористий водень (фосфін)

10000 Органічні аміни

10001 Анілін

10002 Диметиламін

10003 Діетиламін

10004 -Нафтиламін

10005 Хлоранілін

11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)

11001 Акрилонітрил

11002 Ангідрид малеїновий

11003 Ангідрид фталевий

11004 Акролеїн

11005 Альдегід масляний

11006 Ацетальдегід

11007 Ацетон

11008 Бензол

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат)

11010 1,3-Бутадієн (дивініл)

11011 Вінілацетат

11012 Гідразин гідрат

11013 Диметилформамід

11014 Дихлоретан

11015 Дихлорфенол

11016 Дибенз(а,п)антрацен

11017 Діетиловий ефір

11018 Діетилбензол

Продовження додатка 2

1 А

11019 Етилбензол

11020 Етилцелозольв

11021 Етилацетат

11022 Етилену оксид

11023 Кислота акрилова

11025 Кислота масляна

11026 Кислота мурашина

11027 Кислота пропіонова

11028 Кислота оцтова

11029 Кислота терефталева

11030 Ксилол

11031 Метилізобутилкетон

11032 Метилетилкетон

11033 Метилацетат

11034 Нафталін

11035 Піридин

11036 Спирт метиловий

11037 Стирол

11039 Тетрагідрофуран

11040 Трикрезол

11041 Толуол

11042 Толуїлендіізоціанат

11043 Толуїдини

11044 Трихлоретилен

11045 Трихлорбензол

11046 Трихлорметан (хлороформ)

11047 Тетрахлоретилен (перхлоретилен)

11048 Фенол

11049 Формальдегід

11050 Фурфурол

11051 1-Хлор-2,3-епіксипропан (епіхлоргідрин)

11052 Хлоропрен

11053 Циклогексанон

12000 Метан

13000 Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ)

13001 Гексабромдифеніл

13002 Гексахлорбензол

13003 Мірекс

13004 Нітробензол

13005 Нітротолуоли

13006 Нітрофеноли

13007 Пентахлорфенол

Продовження додатка 2

1 А

13008 Пентахлорбензол

13009 Поліхлоровані дибензо-n-діоксини

13010 Поліхлоровані дибензофурани

13011 Поліхлоровані дифеніли

13012 2,3,7,8 – Тетрахлордибензо-парадіоксин (ТХДД)

13013 Токсафен

13014 Хлордекон

13015 Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом

13100 Поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

13101 Бенз(а)пірен

13102 Бенз(b)флуорантен

13103 Бенз(k)флуорантен

13104 Індено (1,2,3-cd) пірен

14000 Бром та його сполуки (у перерахунку на бром)

15000 Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор)

15001 Алліл хлористий

15002 Вініл хлористий

15003 Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL)

15004 Хлорбензол

16000 Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)

16001 Фтористий водень

17000 Ціаніди

17001 Водню ціанід (синильна кислота)

18000 Фреони

18001 Гідрохлорфторвуглеці (ГХВ)

18002 Хлорфторвуглеці (ХФВ)

18003 Трихлоретан

18004 Галони

18005 Вуглецю чотирихлорид (тетрахлорметан)

18006 Гідрофторвуглеці

18007 Перфторвуглеці

19000 Гексафторид сірки

Додаток 1

Перелік виробничих та технологічних процесів,

технологічного устаткування (установок)

Код Найменування виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

1 А

Енергетика

Процеси спалювання в енергетиці та переробній промисловості (стаціонарні джерела)

Електростанції загального використання

110101 установки для спалювання 300 МВт (котлоагрегати)

110102 установки для спалювання 50 та 300 МВт (котлоагрегати)

110103 установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)

110104 газові турбіни

110105 стаціонарні двигуни

Системи централізованого теплозабезпечення

110201 установки для спалювання 300 МВт (котлоагрегати)

110202 установки для спалювання 50 та 300 МВт (котлоагрегати)

110203 установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)

110204 газові турбіни

110205 стаціонарні двигуни

Нафтопереробні підприємства

110301 установки для спалювання 300 МВт (котлоагрегати)

110302 установки для спалювання 50 та 300 МВт (котлоагрегати)

110303 установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)

110304 газові турбіни

110305 стаціонарні двигуни

110306 процесові печі без контакту

Установки для перетворення твердого палива

110401 установки для спалювання 300 МВт (котлоагрегати)

110402 установки для спалювання 50 та 300 МВт (котлоагрегати)

Продовження додатка 1

1 А

110403 установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)

110404 газові турбіни

110405 стаціонарні двигуни

110406 коксові печі

110407 інше (газифікація вугілля, зріджування)

Видобуток вугілля, нафти /газу, компресори трубопроводів

110501 установки для спалювання 300 МВт (котлоагрегати)

110502 установки для спалювання 50 та 300 МВт (котлоагрегати)

110503 установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)

110504 газові турбіни

110505 стаціонарні двигуни

110506 компресори трубопроводів

Непромислові установки для спалювання

Установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах

120102 установки для спалювання 50 та 300 МВт (котлоагрегати)

120103 установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)

120104 стаціонарні газові турбіни

120105 стаціонарні двигуни

120106 інше стаціонарне обладнання

Установки для спалювання в житлово-комунальному секторі

120201 установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)

120202 установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)

120203 стаціонарні газові турбіни

120204 стаціонарні двигуни

120205 інше стаціонарне обладнання (печі, каміни, приготування їжі)

Установки для спалювання в сільському та лісовому господарстві і в секторі культивування водяних організмів

120301 установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)

120302 установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)

120303 стаціонарні газові турбіни

120304 стаціонарні двигуни

120305 інше стаціонарне обладнання

Спалювання в промисловості

Процеси спалювання в котлоагрегатах, газових турбінах і стаціонарних двигунах

130101 установки для спалювання 300 МВт (котлоагрегати)

130102 установки для спалювання 50 та 300 МВт (котлоагрегати)

130103 установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)

130104 газові турбіни

Продовження додатка 1

1 А

130105 стаціонарні двигуни

130106 інше стаціонарне обладнання

Безконтактні технологічні печі

130203 каупери доменних печей

130204 печі для одержання гіпсової штукатурки, гіпсу

130205 інші печі

Контактні технологічні процеси

130301 агломераційні заводи

130302 печі вторинного нагрівання для виробництва чавуну та сталі

130303 ливарні цехи для виробництва сірого чавуну

130304 первинне виробництво свинцю

130305 первинне виробництво цинку

130306 первинне виробництво міді

130307 вторинне виробництво свинцю

130308 вторинне виробництво цинку

130309 вторинне виробництво міді

130310 вторинне виробництво алюмінію

130311 виробництво цементу

130312 виробництво вапна

130313 виробництво асфальтобетону

130314 виробництво листового скла

130315 виробництво контейнерного скла

130316 виробництво скляної вати

130317 виробництво іншого скла (уключаючи спеціальне скло)

130318 виробництво мінеральної вати

130319 виробництво цегли та кахлю

130320 тонкі керамічні матеріали

130321 виробництво паперу (процес сушки)

130322 виробництво глинозему

130323 виробництво магнію (обробка доломіту)

130324 виробництво нікелю (термальний процес)

130325 виробництво емалі

130326 зварювання металів

130327 інше

Виробничі процеси (стаціонарні джерела)

Технологічні процеси в нафтовій промисловості

210101 переробка нафтопродуктів

210102 каталітичний крекінг

210103 підприємства з відновлення сірки

210104 зберігання і транспортування нафти на нафтопереробних заводах

Продовження додатка 1

1 А

210105 інше

Технологічні процеси в чорній металургії та вугільній промисловості

210201 коксові батареї (витікання та гасіння в приміщенні)

210202 завантаження доменної печі

210203 плавлення чавуну і відливання чушок

210204 тверде бездимне паливо

210205 мартенівська піч

210206 кисневий конвертер на заводі для виробництва сталі

210207 виробництво сталі в електричній печі

210208 прокатні стани

210209 агломераційна установка (за винятком агломераційного заводу)

210210 інше

Технологічні процеси в кольоровій металургії

210301 виробництво алюмінію (електроліз)

210302 виробництво феросплавів

210303 виробництво кремнію

210304 виробництво магнію (за винятком обробки доломіту)

210305 виробництво нікелю (за винятком термального процесу)

210306 виробництво легованих металів

210307 гальванізація

210308 електрогальванізація

210309 інше

Технологічні процеси у виробництві неорганічних хімічних речовин

210401 виробництво сірчаної кислоти

210402 виробництво азотної кислоти

210403 виробництво аміаку

210404 виробництво сульфату амонію

210405 виробництво нітрату амонію

210406 виробництво фосфату амонію

210407 виробництво азотних, фосфорних, калійних добрив

210408 виробництво сечовини

210409 виробництво сажі (кіптяви)

210410 виробництво двоокису титану

210411 виробництво графіту

210412 виробництво карбіду кальцію

210413 виробництво хлору

210414 виробництво фосфатних добрив

210415 зберігання неорганічних хімічних продуктів

Продовження додатка 1

1 А

210416 інше

Технологічні процеси у виробництві органічних хімічних речовин

210501 виробництво етилену

210502 виробництво пропілену

210503 виробництво 1,2 дихлоретану (за винятком збалансованого процесу виробництва 1,2 дихлоретану і вінілхлориду)

210504 виробництво вінілхлориду (за винятком збалансованого процесу виробництва 1,2 дихлоретану і вінілхлориду)

210505 виробництво 1,2 дихлоретану і вінілхлориду (збалансований процес)

210506 виробництво поліетилену низької щільності

210507 виробництво поліетилену високої щільності

210508 виробництво полівінілхлориду

210509 виробництво поліпропілену

210510 виробництво стиролу

210511 виробництво полістиролу

210512 виробництво бутадієн-стиролу

210513 виробництво стирол-бутадієнового латексу

210514 виробництво стирол-бутадієнового каучуку

210515 виробництво акрилонітрил-бутадієн-стиролу

210516 виробництво окису етилену

210517 виробництво формальдегіду

210518 виробництво етилбензолу

210519 виробництво фталевого ангідриду

210520 виробництво акрилонітрилу

210521 виробництво адипінової кислоти

210522 зберігання органічних хімічних речовин

210523 виробництво гліоксилової кислоти

210524 виробництво галогенованих вуглеводнів

210525 виробництво пестицидів

210526 виробництво стійких органічних сполук

210527 інше (фітосанітарія)

Технологічні процеси в машинобудуванні, деревообробній, целюлозно-паперовій та харчовій промисловості, в інших секторах

210601 виробництво деревостружкової плити (ДСП)

210602 виробництво целюлози та паперу (крафт – целюлоза)

210603 виробництво целюлози та паперу (сульфітна варка)

Продовження додатка 1

1 А

210604 виробництво целюлози (нейтральний сульфітний поліхімічний процес)

210605 хлібопромисловість

210606 виробництво вина

210607 виробництво пива

210608 виробництво міцних спиртних напоїв

210609 інші галузі харчової промисловості

210610 виробництво бітумних покрівельних матеріалів

210611 виробництво шляхового асфальтного покриття

210612 виробництво цементу

210613 виробництво скла

210614 виробництво вапна

210615 виробництво батарей

210616 видобуток мінеральних руд

210617 інше (уключаючи виробництво волокнистого азбесту)

210618 використання вапняку і доломіту

210619 виробництво та використання соди

210620 машинобудування (механічна обробка металу)

210621 переробка сільськогосподарської продукції

210622 легка та обробна промисловість

210700 Холодильні установки

210800 Виробництво галокарбонів та сірчистого гексафториду

Видобуток і розподіл палива та геотермальної енергії

Видобуток та первинна обробка твердого палива

310101 відкрита розробка родовищ

310102 підземна розробка родовищ

310103 зберігання твердого палива

310104 інше

Видобуток, первинна обробка та завантаження рідкого палива

310201 робота на материку

310202 робота у відкритому морі

310203 інше

Видобуток, первинна обробка та завантаження газоподібного палива

310301 робота на материку (десульфуризація)

310302 робота на материку (за винятком десульфуризації)

310303 робота у відкритому морі

310304 інше

Розподіл рідкого палива (за винятком бензину)

Продовження додатка 1

1 А

310401 морські термінали (танкери, транспортування та зберігання)

310402 інші види транспортування та зберігання (уключаючи трубопроводи)

Розподіл бензину

310501 станції відправлення з нафтопереробних заводів

310502 транспортування та зберігання (за винятком станцій обслуговування, уключаючи заправку автомобілів)

310503 станції обслуговування (уключаючи заправку автомобілів)

310504 інше

Мережі розподілу газу

310601 трубопроводи

310602 трубопровідні компресорні станції

310603 мережі розподілення

310700 Видобуток геотермальної енергії

Використання розчинників та інших продуктів

Нанесення лакофарбового покриття

410101 виробництво автомобілів

410102 ремонт автомобілів

410103 будівництво та оздоблення будівель (за винятком деревини)

410104 побутове використання (за винятком деревини)

410105 фарбування рулонної продукції

410106 суднобудування

410107 деревина

410108 інші види промислового використання фарб (за винятком ремонту автомобілів)

410109 інші види непромислового використання фарб

Знежирення, хімічне очищення та електронне обладнання

410201 знежирення металів

410202 хімічне очищення

410203 виробництво електронних деталей

410204 інше промислове очищення

Виробництво або обробка хімічних продуктів

410301 обробка поліестеру

410302 обробка полівінілхлориду

410303 обробка пінополіуретану

410304 обробка пінополістиролу

410305 обробка каучуку

410306 виробництво фармацевтичних продуктів

410307 виробництво фарб

410308 виробництво чорнила

Продовження додатка 1

1 А

410309 виробництво клеїв

410310 продування бітуму

410311 виробництво клейких, магнітних стрічок, фотоплівок та фотографій

410312 оздоблення текстилю

410313 дублення шкіри

410314 інше

Інші види використання розчинників та супутні види діяльності

410401 виробництво скловати

410402 виробництво шлакової вати

410403 поліграфічна промисловість

410404 екстракція жирів, харчових та нехарчових масел

410405 застосування клеїв та клейких стрічок

410406 збереження деревини

410407 антикорозійна обробка та консервація транспортних засобів

410408 побутове використання розчинників (за винятком використання фарб)

410409 депарафінізація транспортних засобів

410410 виробництво фармацевтичної продукції

410411 інше (збереження насіння)

Використання гідрофторвуглецю, оксиду азоту, аміаку, перфторвуглецю, гексафториду сірки

410501 використання оксиду азоту для анестезії

410502 обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при використанні галокарбонів

410503 обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при використанні інших продуктів, відмінних від галокарбонів

410504 витікання піни (за винятком пінополістиролу)

410505 вогнегасники

410506 аерозолі

410507 електричне обладнання (за винятком електронних деталей)

410508 інше

Обробка та видалення відходів

Спалювання відходів

510201 спалювання побутових або муніципальних відходів

510202 спалювання промислових відходів (за винятком відкритого спалювання)

510203 спалювання у факелі на нафтопереробних заводах

510204 спалювання у факелі в хімічній промисловості

Продовження додатка 1

1 А

510205 спалювання відстою зворотних вод

510206 спалювання у факелі при видобутку нафти та газу

510207 спалювання відходів від лікарень

510208 спалювання відпрацьованого масла

Видалення твердих відходів на землі

510401 ліквідація контрольованих відходів на землі

510402 ліквідація неконтрольованих відходів на землі

510403 інше

510700 Спалювання сільськогосподарських відходів на відкритому повітрі (за винятком пожнивних залишків, соломи тощо на сільськогосподарських полях)

Кремація

510901 спалювання трупів

510902 спалювання туш тварин

Обробка інших відходів

511001 очистка зворотних вод у промисловості

511002 очистка зворотних вод у житловому і комерційному секторах

511003 розміщення осаду зворотних вод

511004 розміщення відходів у землі

511005 виробництво компосту від відходів

511006 виробництво біогазу

511007 виробництво м’ясо-кісткового борошна

511008 інше виробництво палива (залишки відпрацьованого палива)

Сільське і лісове господарство, землекористування та зміна лісової біомаси

Вирощування сільськогосподарських культур з використанням добрив (за винятком гною)

610101 постійні (незмінні) культури

610102 сільськогосподарські культури

610103 рисові поля

610104 садівництво

610105 пасовища

610106 земля під паром

Вирощування сільськогосподарських культур без використання добрив

610201 постійні (незмінні) культури

610202 сільськогосподарські культури

610203 рисові поля

610204 садівництво

610205 пасовища

610206 земля під паром

Продовження додатка 1

1 А

610300 Спалювання пожнивних залишків, соломи тощо на сільськогосподарських полях

Ентеральна (кишкова) ферментація

610401 молочні корови

610402 інша рогата худоба

610403 вівці

610404 свині для відгодовування

610405 коні

610407 кози

610408 кури-несучки

610409 бройлери

610410 інша домашня птиця (качки, гуси тощо)

610411 хутрові звірі

610412 свиноматки

610414 буйволи

610415 інші

Прибирання, збереження та використання гною, а також органічних сполук

610501 молочні корови

610502 інша рогата худоба

610503 свині для відгодовування

610504 свиноматки

610505 вівці

610506 коні

610507 кури-несучки

610508 бройлери

610509 інша домашня птиця (качки, гуси тощо)

610510 хутрові звірі

610511 кози

610514 буйволи

610515 інші

610600 Використання пестицидів та вапняку

610900

Прибирання, збереження та використання гною, а також азотних сполук

Доброго дня! Чи можна у Вас придбати "Розподіл постійного населення Чернігівської області за статтю та віком" та "Міграційний рух населення Чернігівської області" за 2018 рік?

Автор: Малецька Оксана Василівна

Надіслано: 18.11.2019 (19:13)

Отримати необхідну Вам інформацію Ви можете звернувшись до каб. 403, 405 (вул. Гонча, 37) або за телефоном 65-33-11.

Доброго дня, чи входить до середньооблікової чисельності працівник, який увільнений від роботи на час проходження військової служби за контрактом в особливий період

Автор: Людмила

Надіслано: 25.10.2019 (08:32)

Доброго дня, Людмило!

Працівники, які були увільнені від роботи у зв’язку проходженням військової служби за контрактом в особливий період, не включаються

до середньооблікової кількості штатних працівників (рядок 1040 форми

№1-ПВ (місячна), а відображаються лише в обліковій кількості штатних працівників на кінець звітного періоду (рядок 3070 форми

№1-ПВ (квартальна). Відповідно нарахування цим працівникам

не включаються до фонду оплати праці штатних працівників (рядок 1070 форми №1-ПВ (місячна), а повинні відображатися в рядку 1020 «Фонд оплати праці усіх працівників».

Дякуємо за запитання!

Олена Панько 675-081

как узнать какие отчеты сдавать по предприятию

Автор: Елена

Надіслано: 21.10.2019 (14:39)

Доброго дня !

На офіційному веб-сайті (www.chernigivstat.gov.ua) в розділі «Респондентам»  Сервіс для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ» після введення ідентифікаційного коду Ви маєте можливість отримати не тільки інформацію про перелік статистичної звітності, за якою повинно звітувати Ваше підприємство, але і знайти бланки статистичних звітів та рекомендації щодо їх заповнення з посиланням на нормативно-правові акти, якими вони затверджені. У разі потреби їх можна роздрукувати для заповнення.

Протягом року до переліку форм, за якими Ви повинні звітувати, можуть вноситися зміни. Оновлення переліку здійснюється щомісячно – наприкінці звітного періоду. Крім того, Ви можете бути залучені до спостережень і анкетних опитувань, які не зазначені в переліку, про що Вам буде повідомлено додатково.

Державною службою статистики, для зручності подання звітів та економії Вашого часу, запроваджено роботу нового сервісу для електронного звітування – безкоштовне програмне забезпечення «Кабінет респондента». Доступ за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua/. У разі виникнення питань щодо роботи в «Кабінеті респондента» Ви можете скористатись інструкцією користувача, розміщеною безпосередньо в «Кабінеті респондента», або за телефонами: 676529, 774095, 776615.

1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | 136-140 | 141-145 | 146-150 | 151-155 | 156-160 | 161-165 | 166-170 | 171-175 | 176-180 | 181-185 | 186-190 | 191-195 | 196-200 | 201-205 | 206-210 | 211-215 | 216-220 | 221-225 | 226-230 | 231-235 | 236-240 | 241-245 | 246-250 | 251-255 | 256-260 | 261-265 | 266-270