x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національної безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади

Держстат України Головне управління статистики
у Чернігівській області

 RSS  Контакти  Зворотній зв'язок  Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України

Регламент Головного управління статистики

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
статистики у Чернігівській області
20 червня 2023 року № 41

РЕГЛАМЕНТ

Головного управління статистики у Чернігівській області

І. Загальні положення

1.Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Чернігівській області (далі – ГУС у Чернігівській області), пов’язаної зі здійсненням його повноважень.

ГУС у Чернігівській області є територіальним органом Державної служби статистики України (далі – Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики, і безпосередньо підпорядковується Держстату.

2. ГУС у Чернігівській області у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України й актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Кабінету Міністрів України, наказами й дорученнями Голови Держстату та Положенням про Головне управління статистики у Чернігівській області.

3. Основні завдання ГУС у Чернігівській області визначені в "Положенні про Головне управління статистики у Чернігівській області", затвердженому наказом Державної служби статистики України від 30 вересня 2015 року № 251 (у редакції наказу Державної служби статистики України від 15 лютого 2023 року № 79).

4. ГУС у Чернігівській області в межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

5. ГУС у Чернігівській області під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.

6. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на ГУС у Чернігівській області, здійснюється в порядку, визначеному Бюджетним кодексом і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України.

7. Діяльність ГУС у Чернігівській області є відкритою і прозорою та передбачає забезпечення відкритого і рівного доступу користувачів до офіційної державної статистичної інформації, можливість її використання, поширення та зберігання з метою виконання своїх завдань та функцій, забезпечення прав, свобод і законних інтересів.

8. Щорічно ГУС у Чернігівській області оприлюднює звіт про результати своєї діяльності.

ІІ.Організація роботи Головного управління статистики

1. Планування роботи

1. Основою для планування діяльності ГУС у Чернігівській області є план державних статистичних спостережень, затверджений Кабінетом Міністрів України (далі – план), технологічна програма державних статистичних спостережень, затверджена наказом Держстату, а також замовлення користувачів статистичної інформації, які виконуються на платній основі.

2. З метою забезпечення послідовних та узгоджених дій структурних підрозділів ГУС у Чернігівській області для своєчасного виконання плану щороку формується технологічна програма державних статистичних спостережень ГУС у Чернігівській області (далі – ТПДСС), яка складається з технологічних процесів, які є сукупністю послідовно виконуваних процедур за кожним видом робіт, з визначенням відповідальних виконавців та термінів (строків) їх виконання.

ТПДСС формується структурним підрозділом відповідальним за планування з урахуванням пропозицій інших структурних підрозділів за погодженням із заступниками начальника ГУС у Чернігівській області відповідно до розподілу функціональних повноважень. Проєкт ТПДСС виноситься на розгляд колегії ГУС у Чернігівській області та після схвалення затверджується наказом ГУС у Чернігівській області.

Для виконання ТПДСС структурні підрозділи складають плани роботи відповідно до функціональних обов’язків.

3. Зміни до ТПДСС вносяться на підставі службових записок керівників структурних підрозділів та погоджуються з начальником і заступниками начальника ГУС у Чернігівській області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

4. Моніторинг виконання ТПДСС здійснюється структурним підрозділом відповідальним за планування, поточних планів роботи структурних підрозділів – їх керівниками.

5. Результати моніторингу розглядаються на засіданні колегії ГУС у Чернігівській області згідно з планом роботи колегії.

6. ГУС у Чернігівській області забезпечує виконання довгострокових програм розвитку офіційної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень.

2. Визначення повноважень керівництва та інших працівників ГУС у Чернігівській області

1. Повноваження начальника ГУС у Чернігівській області визначаються Положенням про Головне управління статистики у Чернігівській області.

2. Розподіл функціональних повноважень між начальником і заступниками начальника ГУС у Чернігівській області затверджується наказом ГУС у Чернігівській області, в якому визначаються:

- перелік структурних підрозділів ГУС у Чернігівській області, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється, відповідно, начальником і заступниками начальника ГУС у Чернігівській області;

- перелік функціональних повноважень, закріплених за заступниками начальника ГУС у Чернігівській області, що випливають із покладених на ГУС у Чернігівській області завдань і функцій;

- порядок виконання функціональних повноважень заступниками начальника ГУС у Чернігівській області в разі відсутності одного з них.

3. Посадові обов’язки начальника ГУС у Чернігівській області визначаються посадовою інструкцією, затвердженою Головою Держстату, посадові обов’язки заступників начальника ГУС у Чернігівській області – посадовими інструкціями, затвердженими начальником ГУС у Чернігівській області.

4. Положення про структурні підрозділи ГУС у Чернігівській області, а також підрозділи в їх складі розробляються керівниками структурних підрозділів, погоджуються із заступниками начальника ГУС у Чернігівській області відповідно до розподілу функціональних повноважень, юридичною службою та службою управління персоналом і затверджуються начальником ГУС у Чернігівській області.

5. Посадові обов’язки керівників структурних підрозділів, а також підрозділів у їх складі визначаються як в положеннях про ці підрозділи, так і в посадових інструкціях. Обов’язки інших працівників ГУС у Чернігівській області визначаються посадовими інструкціями. Посадові інструкції розробляються згідно з вимогами чинного законодавства та затверджуються начальником ГУС у Чернігівській області.

3. Постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

1. ГУС у Чернігівській області для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи:

колегія ГУС у Чернігівській області є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ГУС у Чернігівській області, підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики в галузі статистики, обговорення проєктів нормативно-правових актів, стратегій, програм, розгляду інших питань;

комісія з питань роботи із службовою інформацією Головного управління статистики у Чернігівській області є постійно діючим органом ГУС у Чернігівській області, який утворено з метою виконання завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію";

експертна комісія Головного управління статистики у Чернігівській області є постійно діючим органом ГУС у Чернігівській області, який утворено з метою організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві ГУС у Чернігівській області, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Чернігівської області;

конкурсна комісія на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В" Головного управління статистики у Чернігівській області є постійно діючим органом ГУС у Чернігівській області, який утворено для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, згідно із Законом України "Про державну службу".

2. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів ГУС у Чернігівській області, їх кількісний і персональний склад, положення про них затверджуються начальником ГУС у Чернігівській області.

4. Управління персоналом та проходження державної служби

1. Організацію роботи з управління персоналом у ГУС у Чернігівській області здійснює служба управління персоналом ГУС у Чернігівській області відповідно до положення про неї.

2. Служба управління персоналом відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у ГУС у Чернігівській області, добір персоналу, планування та організацію заходів із питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.

3. Прийняття осіб на роботу до ГУС у Чернігівській області та їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" та Кодексу законів про працю України.

4. Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".

5. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у ГУС у Чернігівській області регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами).

6. Рішення про призначення або про відмову в призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (у разі її проведення) та за результатами перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".

7. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, – з дня призначення на посаду.

8. З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді при призначенні на посаду державної служби може встановлюватись випробування строком до шести місяців. При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим.

9. Присвоєння рангів державним службовцям ГУС у Чернігівській області здійснюється відповідно до статті 39 Закону України "Про державну службу" та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306.

10. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.

11. Працівники ГУС у Чернігівській області дотримуються норм професійної поведінки, встановлених Етичним кодексом працівників органів державної статистики, затвердженим наказом Держстату.

12. З метою здійснення контролю за якістю виконання посадових обов’язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а також планування професійного та особистісного розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців ГУС у Чернігівській області здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Оцінювання здійснюється щороку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

13. Державним службовцям ГУС у Чернігівській області створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.

Професійне навчання державних службовців, зокрема в галузі знань "Публічне управління та адміністрування", здійснюється у встановленому законодавством порядку за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, до якої належать суб’єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання ? заклади освіти, підприємства, установи, організації будь-якої форми власності, що провадять освітню діяльність, міжнародні та іноземні установи, організації, зокрема ті, які реалізують відповідні проєкти (програми) міжнародної технічної допомоги.

З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства.

14. Тривалість робочого часу працівників ГУС у Чернігівській області, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, порядок повідомлення працівниками про відсутність на роботі, умови і порядок перебування в адміністративній будівлі ГУС у Чернігівській області у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів (розпоряджень та доручень) зі службових питань, порядок прийняття та передачі працівниками справ і майна при звільненні визначаються Правилами внутрішнього службового розпорядку Головного управління статистики у Чернігівській області, затвердженими конференцією державних службовців Головного управління статистики у Чернігівській області та Правилами внутрішнього трудового розпорядку Головного управління статистики у Чернігівській області, затвердженими конференцією працівників, які виконують функції з обслуговування, та інших працівників, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", Головного управління статистики у Чернігівській області.

15. За високі досягнення при виконанні завдань, покладених на органи державної статистики, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі статистики до працівників можуть застосовуватись такі заохочення:

дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця;

відзначення подякою та почесною грамотою ГУС у Чернігівській області;

відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Держстату;

представлення до нагородження урядовою відзнакою;

представлення до відзначення державною нагородою.

Подання щодо застосування заохочень до працівників подають у встановленому порядку на розгляд начальника ГУС у Чернігівській області його заступники, керівники структурних підрозділів за погодженням із заступниками начальника ГУС у Чернігівській області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

16. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.

Засади притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців визначають Закон України "Про державну службу" та Порядок здійснення дисциплінарного провадження, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1039.

Працівники ГУС у Чернігівській області, які обіймають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до дисциплінарної відповідальності в порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

17. Порядок входу і виходу з адміністративної будівлі ГУС у Чернігівській області, охорони і збереження матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Інструкції з охорони адміністративної будівлі та правил пропускного режиму Головного управління статистики у Чернігівській області, що затверджується наказом ГУС у Чернігівській області.

ІІІ. Організація роботи з документами та контролю виконання

1. Організація роботи з документами та контроль за їх виконанням здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у Головному управлінні статистики у Чернігівській області, що затверджується наказом ГУС у Чернігівській області та розробленої відповідно до вимог Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року №55 (зі змінами).

2. Інструкція з діловодства у Головному управлінні статистики у Чернігівській області відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та інших актів законодавства визначає:

порядок проходження електронного документа з моменту його створення або одержання і до моменту відправлення або передавання до архіву ГУС у Чернігівській області;

загальні засади функціонування та використання системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;

оперативний інформаційний обмін з використанням службової електронної пошти;

загальні засади документування управлінської інформації в ГУС у Чернігівській області та особливості ведення діловодства у паперовій формі.

3. Особливості організації діловодства з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.

4. Відповідальність за організацію діловодства в ГУС у Чернігівській області несе начальник ГУС у Чернігівській області.

5. За підготовлений проєкт документа відповідальним є його автор.

6. Організація діловодства в ГУС у Чернігівській області, покладається на службу діловодства, яка забезпечує:

розроблення в ГУС у Чернігівській області, єдиного порядку документування управлінської інформації та роботи з документами незалежно від форми їх створення;

розроблення зведеної номенклатури справ ГУС у Чернігівській області;

реєстрацію та облік документів;

надання методичної допомоги та контроль за дотриманням установленого порядку роботи з електронними документами в структурних підрозділах ГУС у Чернігівській області;

організацію документообігу, формування справ, їх зберігання та підготовку для передавання до архіву ГУС у Чернігівській області;

упровадження та нагляд за дотриманням структурними підрозділами ГУС у Чернігівській області, вимог інструкцій з діловодства та національних стандартів;

проведення регулярних перевірок стану діловодства в ГУС у Чернігівській області;

використання системи електронного документообігу, ведення та актуалізацію електронних довідників у ГУС у Чернігівській області;

дотримання вимог до підготовки електронних та паперових документів та організації роботи з ними;

організацію нагляду за станом збереження документаційного фонду ГУС у Чернігівській області в електронній формі та користування ним;

інформаційну взаємодію з органами виконавчої влади та іншими державними установами через систему взаємодії;

розроблення типових маршрутів проходження документів у ГУС у Чернігівській області;

перевірку правильності відомостей, внесених до реєстраційно-моніторингової картки електронного документа за зведеною номенклатурою справ ГУС у Чернігівській області, та уточнення цих відомостей за експертизою цінності електронного документа;

ініціювання та проведення в ГУС у Чернігівській області підвищення кваліфікації працівників ГУС у Чернігівській області з питань діловодства.

7. Організація діловодства в структурних підрозділах ГУС у Чернігівській області покладається на спеціально призначену для цього особу (далі – особа, відповідальна за ведення діловодства й архіву).

8. Діловодство ГУС у Чернігівській області, організація обміну електронними документами з іншими установами здійснюються виключно з використанням системи електронного документообігу інтегрованої до системи взаємодії.

9. Моніторинг виконання управлінських рішень є складовою системи контролю в ГУС у Чернігівській області, яка включає в себе безперервне спостереження за процесом виконання управлінських рішень, та проводиться з метою нагляду за виконавською дисципліною.

10. Моніторинг здійснюється за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, іншими актами законодавства України, зверненнями та запитами народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також визначених наказами та дорученнями Держстату, ГУС у Чернігівській області, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, рішеннями колегіальних органів Держстату та ГУС у Чернігівській області, робочих груп, щодо яких встановлено строки їх виконання, зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію.

11. Безпосередній моніторинг виконання документа проводиться на підставі резолюції начальника ГУС у Чернігівській області.

12. Моніторинг виконання управлінських рішень здійснюється службою контролю за допомогою системи моніторингу, інтегрованої в систему електронного документообігу на основі даних з реєстраційно-моніторингової картки. Відповідна система забезпечує оперативний доступ до всієї інформації про стан виконання будь-якого документа, щодо якого здійснюється моніторинг та методичний аналіз відповідних даних.

13. У структурних підрозділах ГУС у Чернігівській області безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за ведення діловодства й архіву.

14. Інформація про стан виконання взятих на контроль документів узагальнюється станом на перше число кожного місяця і подається начальнику ГУС у Чернігівській області.

ІV. Порядок проведення нарад, семінарів, відеоконференцій

1. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі ГУС у Чернігівській області, проводяться наради за участю керівників структурних підрозділів, а в разі необхідності залучаються інші зацікавлені особи.

2. Наради проводить начальник та заступники начальника ГУС у Чернігівській області, а також з окремих питань основної діяльності – керівники структурних підрозділів.

3. На наради можуть бути запрошені, залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

4. Рішення, прийняті на нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників наради.

5. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює уповноважений структурний підрозділ ГУС у Чернігівській області.

6. У разі необхідності наради в ГУС у Чернігівській області проводяться з використанням засобів комунікації, що поєднують можливості мобільних телефонів та комп’ютерної техніки.

7. З метою роз’яснення документів, проведення навчання та надання методичних консультацій для працівників структурних підрозділів ГУС у Чернігівській області проводяться семінари, семінар-наради, селекторні семінари (наради), відеоконференції (далі – семінари), у тому числі, за потреби, виїзні.

8. Організація проведення семінару (підготовка порядку денного, необхідних матеріалів, переліку запрошених посадових осіб та відповідного розпорядчого документа або доручення начальника ГУС у Чернігівській області) покладається на структурний підрозділ ГУС у Чернігівській області, який ініціював його проведення, або обов’язок організації якого визначено положенням про відповідний структурний підрозділ.

9. У разі участі начальника, заступників начальника ГУС у Чернігівській області в семінарі відповідний пакет документів подається їм відповідальним структурним підрозділом ГУС у Чернігівській області за три робочі дні до дня проведення.

Ведення протоколу семінару забезпечується відповідальним структурним підрозділом ГУС у Чернігівській області.

V. Взаємодія ГУС у Чернігівській області з іншими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

1. ГУС у Чернігівській області в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.

2. ГУС у Чернігівській області, з метою ефективної співпраці з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами:

залучає для використання у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію й забезпечує взаємодію інформаційної системи ГУС у Чернігівській області з інформаційними системами місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом взаємного обміну інформацією;

надає місцевим державним органам та органам місцевого самоврядування офіційну державну статистичну інформацію в обсягах і в строки, визначені планом державних статистичних спостережень;

подає правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України "Про офіційну статистику" посадових осіб юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців до відповідальності, передбаченої законом;

залучає в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

користується відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку та комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

проводить статистичні спостереження на замовлення, надає послуги та статистичну інформацію користувачам на платній основі;

здійснює відповідно до чинного законодавства інші заходи, пов’язані зі виконанням завдань, покладених на ГУС у Чернігівській області.

3. ГУС у Чернігівській області розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

VІ. Взаємодія із суб’єктами у сфері медіа та громадськістю

1. Взаємодія між ГУС у Чернігівській області, суб’єктами у сфері медіа, громадськістю та іншими користувачами офіційної державної статистичної інформації забезпечується шляхом: розміщення інформації на офіційному вебсайті ГУС у Чернігівській області; проведення семінарів (круглих столів) пресконференцій, інтернет-конференцій, повідомлень, публікацій у медіа (засобах масової інформації), інтерв’ю; телефонних консультацій; коментарів; виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність.

2. З метою організації ефективної взаємодії із суб’єктами у сфері медіа, громадськістю та іншими користувачами офіційної державної статистичної інформації ГУС у Чернігівській області забезпечує:

рівний доступ користувачів до офіційної державної статистичної інформації;

участь у вивченні потреб користувачів в офіційній державній статистичній інформації;

проведення в установленому порядку заходiв із громадськiстю та користувачами статистичної iнформацiї, надання роз’яснень щодо використання або тлумачення статистичної інформації та методології;

проведення монiторингу повiдомлень суб’єктiв у сферi медiа стосовно своєї дiяльностi та реагування на критичнi зауваження;

відповідно до законодавства та принципу статистичної конфіденційності збереження та захист офіційної державної статистичної інформації, дотримання її конфіденційності.

VІІ. Організація роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації. Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" (зі змінами), Порядку організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Чернігівській області, затвердженого наказом ГУС у Чернігівській області, інших актів законодавства.

2. Діловодство за зверненнями громадян у ГУС у Чернігівській області ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики Чернігівської області, затвердженою наказом ГУС у Чернігівській області і покладається на відповідальну особу служби діловодства.

3. Особистий прийом громадян у ГУС у Чернігівській області проводять начальник та заступники начальника ГУС у Чернігівській області, відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Чернігівській області та Графіку особистого прийому громадян, затверджених наказом ГУС у Чернігівській області, які підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному вебсайті ГУС у Чернігівській області.

4. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні Держстату, та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших актів законодавства, які регламентують зазначене питання.

5. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України "Про статус народного депутата України".

VІІІ. Взаємодія ГУС у Чернігівській області з респондентами державних статистичних спостережень

З метою організації ефективної роботи з респондентами ГУС у Чернігівській області:

забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (крім статистичних класифікацій) відповідно до плану державних статистичних спостережень;

отримує в установленому Держстатом порядку та строки, і використовує первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, зокрема конфіденційну та службову інформацію, а також пояснення, що додаються до них;

застосовує під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають таким спостереженням, метод безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовими працівниками, які залучаються до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень і будівель, земельних ділянок тощо;

гарантує конфіденційність первинних даних, що отримані під час проведення статистичних спостережень, та адміністративних даних щодо респондентів згідно з чинним законодавством;

вивчає стан первинного обліку та статистичної звітності, перевіряє достовірність первинних даних, поданих респондентами, при цьому у порядку, встановленому Держстатом, застосовує щодо респондентів – юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також фізичних осіб-підприємців метод безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших приміщень, ділянок тощо;

вимагає від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення недостовірних первинних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначений строк ГУС у Чернігівській області може самостійно вносити такі виправлення з подальшим повідомленням про це респондентам;

бере участь у здійсненні моніторингу звітного навантаження на респондентів;

установлює зворотний зв’язок з респондентами, проводить наради, семінари, надає консультації з питань статистики, обліку та звітності, у тому числі на платній основі тощо.

ІХ. Запобігання та виявлення корупції в ГУС у Чернігівській області

1. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про запобігання корупції", постанови Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року № 1422 "Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади", а також прийнятих на їх виконання інших нормативно-правових та нормативних актів.

2. ГУС у Чернігівській області в межах компетенції забезпечує виконання Антикорупційної програми Держстату, розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і виявлення корупції в діяльності ГУС у Чернігівській області.

3. Щорічно, відповідно до статті 61 Закону України "Про запобігання корупції", начальником ГУС у Чернігівській області затверджується План заходів Головного управління статистики у Чернігівській області щодо запобігання та виявлення корупції, який містить комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення та запобігання корупції у діяльності ГУС у Чернігівській області.Заступник начальника
Головного управління статистики
у Чернігівській області                                                                                                                                                                                                                 Тетяна КОЗАР