x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Держстат України
Головне управління статистики
у Чернігівській області
 RSS
 Контакти
 Зворотній зв'язок
 Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України

Регламент Головного управління статистики

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
статистики у Чернігівській області
19.05.2017 № 62

РЕГЛАМЕНТ

Головного управління статистики у Чернігівській області

І. Загальні положення

1.Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Чернігівській області (далі - Головне управління статистики), пов'язаної зі здійсненням його повноважень.

Головне управління статистики є територіальним органом Державної служби статистики України (далі - Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики, і безпосередньо підпорядковується Держстату.

Головне управління статистики здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через відокремлені підрозділи, а також здійснює контроль за діяльністю останніх.

2. Головне управління статистики у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України й актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, наказами й дорученнями Голови Держстату та Положенням про Головне управління статистики у Чернігівській області.

3. Основні завдання Головного управління статистики визначені в "Положенні про Головне управління статистики у Чернігівській області", затвердженому наказом Держстату від 30 вересня 2015 року № 251 (зі змінами).

4. Головне управління статистики в межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

5. Головне управління статистики під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.

6. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на Головне управління статистики, здійснюється в порядку, визначеному Бюджетним кодексом і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України.

7. Діяльність Головного управління статистики є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції репортажів, виступів, інтерв'ю керівних працівників на радіо та телебаченні.

8. Щорічно Головним управлінням статистики оприлюднюється звіт про результати його діяльності.

ІІ.Організація роботи Головного управління статистики

1. Планування роботи

1. З метою забезпечення узгодженості дій структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, для забезпечення своєчасного виконання плану державних статистичних спостережень на основі технологічної програми державних статистичних спостережень розробляється комплексна програма Головного управління статистики з урахуванням планів роботи місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також замовлень користувачів статистичної інформації, що виконуються на платній основі. Проект комплексної програми виноситься на розгляд колегії Головного управління статистики та після схвалення затверджується рішенням колегії.

Підготовка комплексної програми на наступний календарний рік, строки її затвердження та макет витягу з комплексної програми для розміщення на веб-сайті Головного управління статистики регламентується наказом Держстату.

Проект комплексної програми формується уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики на підставі розроблених Держстатом макетів з урахуванням пропозицій керівників структурних підрозділів, погоджених із начальником та заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Комплексна програма Головного управління статистики являє собою послідовний опис процедур, які здійснюються за кожним державним статистичним спостереженням і за роботами з виконання функціональних обов'язків і координації діяльності структурних і відокремлених підрозділів Головного управління статистики.

2. З комплексної програми формуються витяг для розміщення на веб-сайті Головного управління статистики та витяг для відокремлених підрозділів, на основі якого складається їх план роботи та затверджується керівником відповідного підрозділу.

3. Для виконання комплексної програми структурні підрозділи складають плани роботи відповідно до функціональних обов'язків.

4. Головне управління статистики:

1) забезпечує виконання довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень;

2) координує роботу, пов'язану з підготовкою переписів населення та сільськогосподарських переписів, забезпечує проведення таких переписів, оброблення, узагальнення, поширення і використання їх результатів.

5. У комплексній програмі визначаються відповідальні за кожною процесною складовою, що виконується в ході проведення державних статистичних спостережень, підготовки статистичного продукту, здійснення заходу, а також строки їх виконання.

6. У плані роботи відокремлених підрозділів визначаються відповідальні за кожною роботою, строки та відмітка про виконання.

7. Унесення змін до затвердженої комплексної програми можливе лише за погодженням начальника та заступників начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

8. Моніторинг виконання комплексної програми здійснюється уповноваженим структурним підрозділом, поточних планів роботи - керівниками структурних підрозділів Головного управління статистики.

Інформація про виконання поточних планів роботи структурних підрозділів готується керівниками цих підрозділів і подається уповноваженому структурному підрозділу Головного управління статистики.

9. Моніторинг результатів роботи структурних підрозділів здійснюється на підставі інформації про виконання комплексної програми цими підрозділами.

10. Результати моніторингу розглядаються на засіданні колегії Головного управління статистики згідно з планом роботи колегії.

11. Після закінчення звітного року уповноваженим структурним підрозділом готується звіт про виконання комплексної програми, який розміщується на веб-сайті Головного управління статистики.

2. Визначення повноважень керівництва та інших працівників Головного управління статистики

1. Повноваження начальника Головного управління статистики визначаються Положенням про Головне управління статистики у Чернігівській області.

2. Розподіл функціональних повноважень між начальником і заступниками начальника Головного управління статистики затверджується наказом Головного управління статистики, в якому визначаються:

- перелік структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється, відповідно, начальником і заступниками начальника Головного управління статистики;

- перелік функціональних повноважень, закріплених за заступниками начальника Головного управління статистики, що випливають із покладених на Головне управління статистики завдань і функцій;

- порядок виконання функціональних повноважень заступниками начальника Головного управління статистики в разі відсутності одного з них.

3. Положення про структурні та відокремлені підрозділи Головного управління статистики, а також підрозділи в їх складі розробляються керівниками структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, погоджуються із заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень, юридичною службою та службою управління персоналом Головного управління статистики і затверджуються начальником Головного управління статистики.

4. Посадові обов'язки керівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, а також підрозділів в їх складі визначаються в положеннях про ці підрозділи. Обов'язки інших працівників Головного управління статистики визначаються посадовими інструкціями цих працівників та положеннями про відповідні підрозділи Головного управління статистики і затверджуються начальником Головного управління статистики.

3. Постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

1. Головне управління статистики для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи:

колегія Головного управління статистики є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління статистики, підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики в галузі статистики, обговорення проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм, розгляду інших питань;

комісія з питань роботи із службовою інформацією Головного управління статистики є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено з метою виконання завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію";

експертна комісія Головного управління статистики є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено з метою організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Головного управління статистики, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Чернігівської області;

тендерний комітет Головного управління статистики є органом, який утворено для організації та проведення процедур закупівель згідно із Законом України "Про публічні закупівлі";

конкурсна комісія на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В" Головного управління статистики, є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов'язки, згідно із Законом України "Про державну службу";

дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" Головного управління статистики, є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено для здійснення дисциплінарних проваджень з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчинених державними службовцями дисциплінарних проступків.

2. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Головного управління статистики, іх кількісний і персональний склад, положення про них затверджуються начальником Головного управління статистики.

4. Управління персоналом та проходження державної служби

1. Організацію роботи з управління персоналом в Головному управлінні статистики здійснює служба управління персоналом Головного управління статистики відповідно до положення про неї.

2. Служба управління персоналом відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у Головному управлінні статистики, добір персоналу, планування та організацію заходів із питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.

3. Служба управління персоналом у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного агентства України з питань державної служби, іншими актами законодавства України, цим Регламентом, наказами Держстату та Головного управління статистики, відповідними рекомендаціями інших центральних органів виконавчої влади.

4. Прийняття осіб на роботу до Головного управління статистики та їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" та Кодексу законів про працю України.

5. Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".

6. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Головному управлінні статистики регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.

7. Рішення про призначення або про відмову в призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (у разі її проведення) та за результатами перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".

8. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, - з дня призначення на посаду.

9. З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді при призначенні на посаду державної служби може встановлюватись випробування строком до шести місяців. При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим.

10. Присвоєння рангів державними службовцям Головного управління статистики здійснюється відповідно до статті 39 Закону України "Про державну службу" та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306.

11. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.

12. Працівники Головного управління статистики дотримуються норм професійної поведінки, встановлених Етичним кодексом працівників органів державної статистики, затвердженим наказом Держстату.

13. З метою здійснення контролю за якістю виконання посадових обов'язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а також планування професійного та особистісного розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Головного управління статистики здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Оцінювання здійснюється щороку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

14. Державним службовцям Головного управління статистики створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.

15. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Головного управління статистики здійснюється згідно з річним планом підвищення рівня професійної компетентності працівників Головного управління статистики, затвердженим начальником Головного управління статистики, з урахуванням річного плану підвищення рівня професійної компетентності працівників органів державної статистики, затвердженим Головою Держстату.

Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном.

З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства.

16. Тривалість робочого часу працівників Головного управління статистики, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, порядок повідомлення працівниками про відсутність на роботі, умови і порядок перебування в Головному управлінні статистики у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів (розпоряджень та доручень) зі службових питань, порядок прийняття та передачі працівниками справ і майна при звільненні визначаються Правилами внутрішнього службового розпорядку та Правилами внутрішнього трудового розпорядку Головного управління статистики у Чернігівській області, затвердженими загальною конференцією трудового колективу Головного управління статистики за поданням начальника Головного управління статистики і профспілкового комітету.

17. За високі досягнення при виконанні завдань, покладених на органи державної статистики, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі статистики до працівників можуть застосовуватись такі заохочення:

оголошення подяки державному службовцю;

дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця;

відзначення подякою та почесною грамотою Головного управління статистики;

відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Держстату;

представлення до нагородження урядовою відзнакою;

представлення до відзначення державною нагородою.

Подання щодо застосування заохочень до працівників подають у встановленому порядку на розгляд начальника Головного управління статистики його заступники відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики.

18. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.

Засади дисциплінарної відповідальності державних службовців визначає Закон України "Про державну службу".

Працівники Головного управління статистики, які обіймають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

19. Порядок входу і виходу з адміністративної будівлі Головного управління статистики, охорони і збереження матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Інструкції з охорони адміністративної будівлі та правил пропускного режиму Головного управління статистики у Чернігівській області, що затверджується наказом Головного управління статистики.

ІІІ. Організація роботи з документами та контролю виконання

1. Організація роботи з документами та контроль їх виконання здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в Головному управлінні статистики у Чернігівської області (далі - Інструкція), розробленої відповідно до Типової інструкції з діловодства в територіальних органах державної статистики України затвердженої наказом Держстату України від 11 лютого 2014 року № 34.

2. Інструкція встановлює загальні положення щодо документування управлінської інформації та організації роботи з документами в Головному управлінні статистики незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, уключаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

3. Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами в діловодстві Головного управління статистики, здійснення діловодства стосовно документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.

4. Відповідальність за організацію діловодства в Головному управлінні статистики несе начальник Головного управління статистики.

5. Відповідальність за організацію діловодства в структурних і відокремлених підрозділах, додержання вимог Інструкції, а також збереження документів покладається на керівників цих підрозділів.

6. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у законах України, актах Президента України та Кабінету Міністрів України, наказах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, доведених до відома Держстатом, інших актах законодавства України, а також дорученнях Президента України, Прем'єр-міністра України, Міністра економічного розвитку і торгівлі України, наказах Держстату, дорученнях Голови Держстату, місцевих органів виконавчої влади, а також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, відповідають заступники начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень.

7. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні інших документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у структурних і відокремлених підрозділах відповідають їх керівники.

8. Організація діловодства в Головному управлінні статистики покладається на службу діловодства Головного управління статистики.

9. Організація діловодства в структурних і відокремлених підрозділах покладається на спеціально призначену для цього наказом особу (далі - особа, відповідальна за ведення діловодства й архіву).

10. До основних видів роботи з документами належать:

1) реєстрація вхідної кореспонденції;

2) робота з документами в структурних та відокремлених підрозділах;

3) підготовка документів для доповіді керівництву;

4) підготовка та узгодження проектів наказів організаційно-розпорядчого характеру;

5) підготовка та оформлення документів до засідань колегії;

6) організація виконання доручень керівництва Держстату та доручень і розпоряджень обласної державної адміністрації в межах наданих повноважень;

7) оформлення копій та додатків до документів;

8) реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;

9) організація та здійснення контролю за виконанням документів;

10) складення номенклатури та формування справ;

11) підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;

12) ведення обліку та зберігання печаток і штампів Головного управління статистики.

11. Організація документообігу в разі застосування автоматизації діловодства повинна забезпечити сумісність традиційного й автоматизованого способів опрацювання з можливостями засобів автоматизації.

12. Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих документів, у яких встановлено завдання, а також виконання яких підлягає обов'язковому контролю.

13. Обов'язково контролюється виконання завдань, передбачених в актах державних органів, дорученнях вищих посадових осіб, надання відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, розпорядчі документи та доручення начальника Головного управління статистики, рішення колегії Держстату та колегії Головного управління статистики, запити на публічну інформацію.

14. Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення, визначені актами законодавства, розпорядженнями місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наказами Держстату та дорученнями Голови, першого заступника та заступників Голови Держстату, наказами Головного управління статистики, дорученнями начальника та заступників начальника Головного управління статистики, запити та звернення народних депутатів України й депутатів місцевих рад, звернення громадян, запити на публічну інформацію.

15. Взяття документа на контроль здійснюється на підставі резолюції начальника Головного управління або його заступника.

16. Взяття на контроль запиту на публічну інформацію здійснюється на підставі Закону України "Про доступ до публічної інформації".

17. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах державних органів, дорученнях вищих посадових осіб, здійснюють заступники начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

18. Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на службу діловодства.

У структурних і відокремлених підрозділах Головного управління статистики безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за ведення діловодства й архіву.

19. Інформація про результати виконання взятих на контроль документів узагальнюється станом на перше число кожного місяця відповідальною особою служби діловодства Головного управління статистики і подається керівнику Головного управління статистики у вигляді зведень про виконання документів.

20. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю", Положення про режимно-секретні органи та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.

ІV. Порядок проведення нарад
1. Загальні положення

1. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі Головного управління статистики, проводяться наради за участю керівників структурних підрозділів, а в разі необхідності залучаються керівники відокремлених підрозділів, а також інші зацікавлені особи.

2. Наради проводить начальник та заступники начальника Головного управління статистики, а також керівники структурних підрозділів. У відокремлених підрозділах наради проводять керівники та заступники керівників цих підрозділів.

3. На наради можуть бути запрошені, залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

4. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює уповноважений структурний підрозділ Головного управління статистики чи відокремлений підрозділ.

5. Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв'язку вирішує начальник Головного управління статистики за поданням посадової особи, яка проводить засідання.

6. Офіційна інформація про засідання надається засобам масової інформації (у разі необхідності) уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики.

2. Апаратні наради

1. Апаратні наради в разі необхідності проводяться за рішенням начальника Головного управління статистики або в разі його відсутності -заступника начальника Головного управління статистики.

2. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій заступників начальника Головного управління статистики та керівників структурних підрозділів Головного управління статистики.

3. Проект порядку денного апаратної наради погоджує начальник Головного управління статистики та доводиться до відома заступників начальника Головного управління статистики за два дні до її проведення.

4. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, не пізніше ніж у дводенний термін оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників апаратної наради.

5. Організацію проведення апаратних нарад здійснює структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

3. Оперативні наради

1. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Головного управління статистики, начальник або заступники начальника Головного управління статистики проводять оперативні наради.

2. З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводяться керівниками структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики.

3. Рішення, прийняті на оперативній нараді, за необхідності, не пізніше ніж у дводенний термін оформлюються протоколом, що підписується головуючим.

4. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

4. Міжвідомчі наради

1. Для вирішення питань міжвідомчого характеру в Головному управлінні статистики можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням представників місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, науково-дослідних і громадських організацій тощо.

2. Порядок денний і матеріали до нього надсилаються учасникам міжвідомчої наради за два дні до початку її проведення.

3. Організація міжвідомчих нарад покладається на заступників начальника Головного управління статистики, відповідно до розподілу функціональних повноважень, і структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

5. Семінари (семінар-наради), відеоконференції

1. З метою роз'яснення документів, проведення навчання та надання методичних консультацій для працівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики проводяться семінари, семінар-наради, селекторні семінари (наради), відеоконференції (далі - семінари), у тому числі, за потреби, виїзні.

2. Організація проведення семінару (підготовка порядку денного, необхідних матеріалів, переліку запрошених посадових осіб та відповідного розпорядчого документа або доручення начальника Головного управління статистики) покладається на структурний підрозділ Головного управління статистики, який ініціював його проведення, або обов'язок організації якого визначено положенням про відповідний структурний підрозділ.

3. У разі участі начальника, заступників начальника Головного управління статистики в семінарі відповідний пакет документів подається їм відповідальним структурним підрозділом Головного управління статистики за три робочі дні до дня проведення.

4. Ведення протоколу забезпечується відповідальним структурним підрозділом Головного управління статистики.

V. Взаємодія Головного управління статистики з іншими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

1. Головне управління статистики в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.

2. Головне управління статистики, з метою ефективної співпраці з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами:

залучає для використання у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію й забезпечує взаємодію інформаційної системи Головного управління статистики з інформаційними системами місцевих органів державної влади й органів міцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом взаємного обміну інформацією;

надає місцевим державним органам та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і в строки, визначені планом державних статистичних спостережень;

подає правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України "Про державну статистику" посадових осіб і фізичних осіб-підприємців до відповідальності, передбаченої законами;

залучає в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Головного управління статистики;

користується відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку та комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

проводить статистичні спостереження на замовлення, надає послуги та статистичну інформацію користувачам на платній основі;

здійснює відповідно до чинного законодавства інші заходи, пов'язані зі виконанням завдань, покладених на Головне управління статистики.

3. Головне управління статистики розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

4. Головне управління статистики дотримується Політики Держстату у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 04 грудня 2012 року № 504, яка полягає в дотриманні вимог, визначених законодавством, стосовно організації та проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах через збирання форм державних статистичних спостережень і залучення для використання у статистичних цілях інформації, отриманої від державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, які здійснюють діяльність, пов'язану із збиранням і використанням адміністративних даних.

VІ. Взаємодія із засобами масової інформації та користувачами

1. З метою організації ефективної взаємодії із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації Головне управління статистики забезпечує:

проведення в установленому порядку консультацій із громадськістю та користувачами статистичної інформації;

організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів і перспектив розвитку державної статистики;

інформування громадськості та користувачів статистичної інформації про діяльність Головного управління статистики шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Головного управління статистики, проведення прес-конференцій, брифінгів, інтернет-конференцій, прямих телефонних ліній, публікацій у засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність;

проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження;

організацію та проведення через засоби масової інформації роз'яснень цілей, змісту й порядку реалізації державної політики у сфері статистики;

здійснення аналізу потреб користувачів у статистичній інформації та доступу до неї;

організацію роботи щодо забезпечення статистичною інформацією користувачів відповідно до законодавства.

VІІ. Організація роботи зі зверненнями громадян. Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" (зі змінами), Порядку організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Чернігівській області, затвердженого наказом Головного управління статистики, інших актів законодавства.

2. Діловодство за зверненнями громадян в Головному управлінні статистики ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної статистики Чернігівської області, затвердженою наказом Головного управління статистики та розробленою відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, і покладається на відповідальну особу служби діловодства.

3. Особистий прийом громадян у Головному управлінні статистики проводять начальник та заступники начальника Головного управління статистики, у відокремлених підрозділах Головного управління статистики - керівники цих підрозділів, відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Чернігівській області та Графіку прийому громадян, затверджених наказом Головного управління статистики, які підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

4. У Головному управлінні статистики діє пряма телефонна "гаряча лінія".

5. Участь у роботі прямої телефонної "гарячої лінії" Головного управління статистики беруть начальник, його заступники та керівники відокремлених підрозділів Головного управління статистики згідно з графіком, затвердженим начальником Головного управління статистики.

6. Графік прямої телефонної "гарячої лінії" Головного управління статистики оприлюднюється на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

7. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України "Про статус народного депутата України".

8. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні Головного управління статистики, та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або її територіальні органи, який затверджений наказом Держстату, та інших актів законодавства, які регламентують зазначене питання.

VІІІ. Взаємодія Головного управління статистики з респондентами

З метою організації ефективної роботи з респондентами Головне управління статистики:

забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень;

отримує в порядку і терміни, визначені Держстатом, первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;

застосовує під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають цим спостереженням, методи опитування з використанням телефонного, поштового зв'язку, а також безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовим персоналом, який залучається до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень і будівель, земельних ділянок тощо;

гарантує конфіденційність первинних даних, що отримані під час проведення статистичних спостережень, та адміністративних даних щодо респондентів згідно з чинним законодавством;

вивчає стан первинного обліку та статистичної звітності, перевіряє достовірність первинних і статистичних даних, поданих респондентами, застосовує при цьому в установленому Держстатом порядку метод безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших приміщень, ділянок тощо юридичних осіб, їхніх відокремлених підрозділів, а також фізичних осіб-підприємців;

вимагає від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних данних. У разі невиконанні цієї вимоги у визначені строки, самостійно вносить зазначенні виправлення з наступним повідомленням про це респондентів;

бере участь у моніторингу звітного навантаження на респондентів;

установлює зворотний зв'язок з респондентами, проводить наради, семінари, надає консультації з питань статистики, обліку та звітності, у тому числі на платній основі тощо.

IX. Міжнародне співробітництво

1. Головне управління статистики у межах своїх повноважень:

1) здійснює згідно із нормами чинного законодавства заходи щодо співробітництва зі статистичними службами іноземних держав з питань, що належать до його компетенції;

2) розробляє відповідно до укладених договорів програми співробітництва у сфері статистики та здійснює заходи щодо їх реалізації;

3) надає відповідно до законодавства статистичні дані статистичним службам іноземних держав, а також здійснює обмін статистичною інформацією.

2. Організацію ефективного міжнародного співробітництва у сфері статистики здійснюють начальник Головного управління статистики та його заступники, відповідно до розподілу функціональних повноважень.

3. Організація візитів іноземних делегацій до Головного управління статистики регламентується наказами Головного управління статистики, що видаються з приводу кожного окремого візиту, з урахуванням вимог Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №736.

Х. Запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні статистики

1. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про запобігання корупції", постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції", а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.

2. Головне управління статистики в межах компетенції забезпечує здійснення Антикорупційної програми Держстату, розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції в діяльності Головного управління статистики.

3. Щорічно, відповідно до статті 61 Закону України "Про запобігання корупції", начальником Головного управління статистики затверджується План заходів Головного управління статистики у Чернігівській області щодо запобігання корупції в органах державної статистики області, який містить комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Головного управління статистики.