x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національної безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади

Держстат України Головне управління статистики
у Чернігівській області

 RSS  Контакти  Зворотній зв'язок  Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України

про виконання Плану заходів щодо запобігання корупції

Інформація

про виконання Плану заходів щодо запобігання корупції

в Головному управлінні статистики у Чернігівській області

на 2022 рік

 

Головне управління статистики у Чернігівській області (далі – Головне управління статистики) протягом 2022 року в межах компетенції забезпечувало виконання Антикорупційної програми Держстату. Також, відповідно до вимог чинного законодавства, наказом Головного управління статистики від 31 грудня 2021 р. № 104 був затверджений План заходів щодо запобігання корупції в Головному управлінні статистики у Чернігівській області на 2022 рік, який містив комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Головного управління статистики.

Серед зазначених у Плані заходів слід відмітити: проведення роз’яснювальної роботи щодо антикорупційного законодавства; надання методичної допомоги із заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; підготовку та проведення спеціальних перевірок осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком; виявлення та усунення конфлікту інтересів; проведення прямої телефонної лінії на тему "Боротьба з корупцією" тощо.

Упродовж 2022 року Головним управлінням статистики вживалися узгоджені заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання та виявлення корупції, проводилися індивідуальні бесіди з працівниками щодо особистої відповідальності кожного за додержання вимог чинного законодавства, фінансово-бюджетної та виконавчої дисципліни, збереження державного майна, недопущення використання державними службовцями своїх повноважень у корисних цілях.

У відповідності до вимог законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» значна увага приділялася здійсненню антикорупційних процедур при прийнятті та проходженні державної служби в Головному управлінні статистики.

Особлива увага приділялася питанню запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів. Зокрема, постійно проводилася роз’яснювальна робота щодо вжиття заходів та недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а також обов’язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та шляхи його врегулювання.

Оскільки, однією з найпоширеніших причин виникнення конфлікту інтересів є порушення обмеження щодо роботи близьких осіб, забезпечувалося обов’язкове повідомлення державними службовцями відомостей щодо близьких осіб, які працюють в Головному управлінні статистики та можуть бути в безпосередньому підпорядкуванні.

 

Згідно плану підвищення кваліфікації державних службовців проводилася роз’яснювальна робота серед державних службовців Головного управління статистики з питань дотримання антикорупційного законодавства.

27.06.2022 р. питання дотримання антикорупційного законодавства в Головному управлінні статистики у Чернігівській області розглядалося на колегії Головного управління статистики.

Протягом 2022 року 73 державних службовців Головного управління статистики підвищили свою кваліфікацію в Національному університеті «Чернігівська політехніка» за короткостроковою програмою «Попередження та протидія проявам корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування» з отриманням відповідних свідоцтв.

Також, підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції здійснювалося шляхом навчання державних службовців Головного управління статистики на онлайн-платформах «Дія» та «Prometheus» з отриманням відповідних сертифікатів.

Оскільки, Законом України від 03.03.2022 р. № 2115-ІХ «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» суб’єктам декларування було надано можливість подати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація) протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов’язку подати документи, перевірка факту своєчасності подання декларацій суб’єктами декларування Головного управління статистики декларацій за 2021 рік у 2022 році не здійснювалася.

Одночасно, суб’єктам декларування Головного управління статистики, які виявили бажання та мали можливість подати декларацію або повідомлення про зміни в майновому стані, надавалися роз’яснення, індивідуальні консультації та практична допомога.

У проведенні спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком в Головному управлінні статистики протягом 2022 року не було потреби.

З метою мінімізації корупційних ризиків в діяльності Головного управління статистики, юрисконсульт був залучений до складу інвентаризаційної та конкурсної комісій, комісії на списання матеріальних цінностей тощо.

У встановленому порядку забезпечувалося оприлюднення інформації про закупівлі та використання Головним управлінням статистики бюджетних коштів, передбаченої законами України «Про публічні закупівлі» і «Про відкритість використання публічних коштів». На веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оприлюднено Річний план закупівель на 2022 рік.

Інформація щодо господарських договорів, укладених Головним управлінням статистики, знаходиться у вільному доступі на єдиному веб-порталі використання публічних коштів Є-Data.

З метою дотримання антикорупційних умов під час організації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Державного бюджету України, до відповідних договорів уключаються антикорупційні умови.

Проводилася юридична експертиза проектів організаційно-розпорядчих документів, які видавалися в Головному управлінні статистики, за результатами якої чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, не виявлено.

Робота з повідомленнями про корупцію здійснювалася відповідно до наказу Головного управління статистики від 29 січня 2019 р. № 8 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Головному управлінні статистики у Чернігівській області».

Протягом 2022 року повідомлень щодо фактів порушень працівниками Головного управління статистики Закону України «Про запобігання корупції» не надходило.

Дотриманню антикорупційного законодавства сприяла відкритість і прозорість у роботі Головного управління статистики: велася робота з респондентами та користувачами статистичної інформації, функціонував веб сайт Головного управління статистики, у регіональних періодичних друкованих виданнях систематично розміщувалися матеріали державних статистичних спостережень та інформація про діяльність органів державної статистики, проводилися інтернет-конференції.

Взаємодія з громадськістю з питань запобігання корупції відбувалася шляхом постійного оновлення рубрики «Запобігання проявам корупції» на веб сайті Головного управління статистики, розміщення інформації на однойменному стенді в приміщенні Головного управління статистики та щотижневого проведення відповідальною особою прямої телефонної лінії «Боротьба з корупцією».

Протягом 2022 року в Головному управлінні статистики не зафіксовано жодного факту порушення вимог антикорупційного законодавства та жодну особу не притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення