x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Головне управління статистики
у Чернігівській області
 RSS
 Контакти
 Зворотній зв'язок
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України

Інформація
про виконання Плану заходів щодо запобігання корупції
в Головному управлінні статистики у Чернігівській області
на 2020 рік


Головне управління статистики у Чернігівській області (далі – Головне управління статистики) протягом 2020 року в межах компетенції забезпечувало виконання Антикорупційної програми Держстату. Також, відповідно до вимог чинного законодавства, наказом Головного управління статистики від 31 грудня 2019 р. № 139 був затверджений План заходів щодо запобігання корупції в Головному управлінні статистики у Чернігівській області на 2020 рік, який містив комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Головного управління статистики.

Серед зазначених у Плані заходів слід відмітити: проведення роз’яснювальної роботи щодо антикорупційного законодавства; надання методичної допомоги із заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; підготовку та проведення спеціальних перевірок осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком; виявлення та усунення конфлікту інтересів; проведення прямої телефонної лінії на тему "Боротьба з корупцією" тощо.

Упродовж 2020 року Головним управлінням статистики вживалися узгоджені заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання та виявлення корупції, проводилися індивідуальні бесіди з працівниками щодо особистої відповідальності кожного за додержання вимог чинного законодавства, фінансово-бюджетної та виконавчої дисципліни, збереження державного майна, недопущення використання державними службовцями своїх повноважень у корисних цілях.

У відповідності до вимог законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» значна увага приділялася здійсненню антикорупційних процедур при прийнятті та проходженні державної служби в Головному управлінні статистики.

Особлива увага приділялася питанню запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів. Зокрема, постійно проводилася роз’яснювальна робота щодо вжиття заходів та недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а також обов’язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та шляхи його врегулювання.

Оскільки, однією з найпоширеніших причин виникнення конфлікту інтересів є порушення обмеження щодо роботи близьких осіб, забезпечувалося обов’язкове повідомлення державними службовцями відомостей щодо близьких осіб, які працюють в Головному управлінні статистики та можуть бути в безпосередньому підпорядкуванні.

Згідно плану підвищення кваліфікації державних службовців проводилася роз’яснювальна робота серед державних службовців Головного управління статистики з питань дотримання антикорупційного законодавства:

06.02.2020 р. було висвітлено тему «Особливості декларування 2020. Ознайомлення з Роз’ясненнями НАЗК від 13 лютого 2020 року № 1 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю»»;

28.05.2020 р. питання дотримання антикорупційного законодавства в органах державної статистики області розглядалося на колегії Головного управління статистики.

Лекційні матеріали та метеріали колегії було доведено до відома всіх державних службовців Головного управління статистики.

92 державних службовця Головного управління статистики протягом 2020 року підвищили свою кваліфікацію в Національному університеті «Чернігівська політехніка» за короткостроковою програмою «Попередження та протидія проявам корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування» з отриманням відповідного свідоцтва.

З метою дотримання вимог фінансового контролю всі суб’єкти декларування Головного управління статистики подали декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

У проведенні спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком в Головному управлінні статистики протягом 2020 року не було потреби.

З метою мінімізації корупційних ризиків в діяльності Головного управління статистики, юрисконсульт був залучений до складу тендерного комітету, інвентаризаційної та конкурсної комісій, комісії на списання матеріальних цінностей тощо.

Постійно проводилася юридична експертиза проектів організаційно-розпорядчих документів, які видавалися в Головному управлінні статистики, за результатами якої чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, не виявлено.

З метою врегулювання порядку отримання та розгляду інформації про факти корупції, наказом Головного управління статистики від 29 січня 2019 р. № 8 було затверджено Методичні рекомендації щодо організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Головному управлінні статистики у Чернігівській області та запроваджено ведення Журналу обліку повідомлень про корупцію, внесених викривачами.

Протягом 2020 року повідомлень щодо фактів порушень працівниками Головного управління статистики Закону України «Про запобігання корупції» не надходило.

Дотриманню антикорупційного законодавства сприяла відкритість і прозорість у роботі Головного управління статистики: велася робота з респондентами та користувачами статистичної інформації; функціонував вебсайт Головного управління статистики; у регіональних періодичних друкованих виданнях систематично розміщувалися матеріали державних статистичних спостережень та інформація про діяльність органів державної статистики; проводилися інтернет-конференції.

Взаємодія з громадськістю з питань запобігання корупції відбувалася шляхом постійного оновлення рубрики «Запобігання проявам корупції» на вебсайті Головного управління статистики, розміщення інформації на однойменному стенді в приміщенні Головного управління статистики та щотижневого проведення відповідальною особою прямої телефонної лінії «Боротьба з корупцією».

Звіти про дотримання вимог антикорупційного законодавства в Головному управлінні статистики щоквартально подавалися до Державної служби статистики України.

Протягом 2020 року в Головному управлінні статистики не зафіксовано жодного факту порушення вимог антикорупційного законодавства та жодну особу не притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.