Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у 2021 році

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у %

до всієї реалізованої продукції

 Промисловість

B+C+D+E

39460560,9

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

31114994,0

78,8

   Добувна промисловість і розроблення

кар’єрів

B

3907264,8

9,9

   Переробна промисловість

C

27207729,2

68,9

з неї

 

 

 

 виробництво харчових продуктів, напоїв

 і тютюнових виробів

10-12

14743801,2

37,4

 текстильне виробництво, виробництво

 одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших

 матеріалів

13-15

1077938,2

2,7

 виготовлення виробів з деревини,

 виробництво паперу та поліграфічна

 діяльність

16-18

4130880,7

10,5

 виробництво коксу та продуктів

 нафтоперероблення

19

к

к

 виробництво хімічних речовин і хімічної

 продукції

20

539782,8

1,4

 виробництво основних фармацевтичних

 продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 виробництво гумових і пластмасових

 виробів, іншої неметалевої мінеральної

 продукції

22, 23

1584847,2

4,0

 металургійне виробництво, виробництво

 готових металевих виробів, крім машин і

 устатковання

24, 25

1052059,7

2,7

 машинобудування

26-30

2970219,9

7,5

   Постачання електроенергії, газу, пари та

   кондиційованого повітря

D

7651896,8

19,4

   Водопостачання; каналізація,

   поводження з відходами

E

693670,1

1,8

__________   

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну    статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.