Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості

за січень–вересень 2018 року

 

(тис.грн)

 

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

1197140,6

20070688,1

6,0

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

 

Переробна промисловість

1192790,6

15333040,1

7,8

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

636850,7

6228543,9

10,2

 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

132565,5

817661,5

16,2

 

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

173667,9

3868744,8

4,5

 

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

 

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

37280,0

559226,0

6,7

 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

20194,7

213015,1

9,5

 

машинобудування

112590,3

1757444,2

6,4

 

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

 

виробництво електричного устатковання

1

1

1

 

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

–4447,5

497279,3

–0,9

 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

59099,5

777606,2

7,6

 

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

1

1

1

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

–29373,0

4220542,0

–0,7

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

 

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.