Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності у 2017 році 

 

(тис.грн)

 

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

1408539,2

28477656,3

4,9

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

 

Переробна промисловість

1478948,7

21876065,9

6,8

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

721693,0

10793090,9

6,7

 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

95090,5

1170379,5

8,1

 

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

174399,5

4544367,5

3,8

 

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

 

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

83032,7

1022642,9

8,1

 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

42260,5

838723,7

5,0

 

машинобудування

273668,3

2444809,7

11,2

 

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

28253,8

153983,3

18,3

 

виробництво електричного устатковання

35923,4

385238,8

9,3

 

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

143632,6

832115,2

17,3

 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

65858,5

1073472,4

6,1

 

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

21515,7

497079,7

4,3

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1

1

1

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

33056,1

589997,5

5,6

 

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.