Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості

за січень–вересень 2018 року

 

 (тис.грн)

           

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

924282,1

73,6

1197769,1

26,4

273487,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

1

1

Переробна промисловість

920640,1

73,9

1053257,1

26,1

132617,0

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

378128,9

67,7

458255,9

32,3

80127,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

126982,4

64,3

128238,4

35,7

1256,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

173888,9

100,0

173888,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

1

1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

33228,0

83,3

33862,0

16,7

634,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

20217,5

80,0

21043,0

20,0

825,5

машинобудування

109911,6

70,6

156309,1

29,4

46397,5

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

–4741,5

57,1

31677,5

42,9

36419,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

58984,5

60,0

68963,0

40,0

9978,5

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

1

1

1

1

1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

–27249,0

50,0

112726,0

50,0

139975,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

1

1

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.