Витрати на охорону навколишнього природного середовища

за видами природоохоронних заходів у 2020 році

 

 (у фактичних цінах, тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні витрати

усього

з них витрати на капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

440794,4

49454,9

1597,5

391339,5

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

32585,6

724,8

31860,8

очищення зворотних вод

191325,1

32909,7

947,4

158415,4

поводження з відходами

130709,7

2823,8

198,7

127885,9

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

14497,7

12969,9

451,4

1527,8

зниження шумового і вібраційного впливу

збереження біорізноманіття і середовища існування

65599,7

9,7

65590,0

радіаційну безпеку

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

775,5

775,5

інші напрями природоохоронної діяльності

5301,1

17,0

5284,1