витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2022 році1

 

 (у фактичних цінах; тис.грн)

 

Код за
КВЕД-2010

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні
витрати

Усі види економічної діяльності

 

489823,2

26367,9

463455,3

Сільське, лісове та рибне господарство

А

18061,8

176,5

17885,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

Переробна промисловість

С

51625,3

27,4

51597,9

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

23652,5

23652,5

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

232383,4

14617,4

217766,0

Будівництво

F

104558,3

847,0

103711,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

 

G

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

11,5

11,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

6841,9

6841,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

21080,8

21080,8

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

12903,3

10603,9

2299,4

Освіта

P

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги  

Q

53,5

53,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

18650,9

95,7

18555,2

Надання інших видів послуг

S

___________

1 Дані можуть бути уточнені.