Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2022 році1

 

 

Кількість підприємств, які мали викиди забруднюючих речовин і парникових газів, одиниць

Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових

 газів, т

2022  у % до 2021

Всього забруднюючих речовин і парникових газів

 

313

15033,1

65,4

у тому числі

 

 

 

метали та їх сполуки

58

1,7

32,0

з них

 

 

 

свинець

3

0,1

12,6

мідь

4

0,1

21,8

нікель

3

0,0

13,1

хром

8

0,1

22,9

цинк

4

0,1

12,6

арсен

3

0,0

12,9

метан

209

7685,6

101,6

неметанові леткі органічні сполуки

103

1353,7

101,8

оксид вуглецю

232

1129,4

58,3

діоксид та інші сполуки сірки

84

441,2

12,5

з них

 

 

 

діоксид сірки

74

429,4

12,2

сполуки азоту

288

3207,7

67,3

з них

 

 

 

діоксид азоту

221

932,5

39,2

оксид азоту

85

17,1

62,5

аміак

113

2257,3

95,5

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

 

157

1208,1

31,5

стійкі органічні забруднювачі

2

0,0

х

з них

 

 

 

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

інші

29

5,7

101,8

Крім того, викиди діоксиду вуглецю, млн.т

167

0,6

43,3

 

__________

1 Дані можуть бути уточнені.