ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства України з питань державної служби та

Міністерства юстиції України

29 травня 2017 року № 110/1740/5

 

(Із змінами, внесеними згідно

з наказами НАДС та Мін’юсту

від 31 травня 2017 року № 113/1780/5)

 

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, законодавства про державну службу,
 антикорупційного законодавства та спеціального законодавства

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Якою є територія України в межах існуючого кордону?

 

2. На яких засадах ґрунтується суспільне життя в Україні?

 

3. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості?

 

4. Як зобов’язані діяти органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи?

 

5. Чи допускаються звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів?

 

6. Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові акти?

 

7. Які акти мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом?

 

8. Чи може громадянин України за дії, що дискредитують державу бути позбавлений громадянства?

 

9. Що гарантується Україною своїм громадянам, які перебувають за її межами?

 

10. Хто має конституційне право на користування рівним правом доступу до державної служби?

 

11. Кому гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань?

 

12. Хто має право на участь в управлінні державними справами?

 

13. Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні?

 

14. Які особи відповідно до Конституції України не мають права голосу на виборах та референдумах?

 

15. Кому відповідно до Конституції України належить право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації?

 

16. Хто має право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування?

 

17. Хто має право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів?

 

18. Кому гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади?

 

19. Чи обмежуються конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах надзвичайного стану?

 

20. Які форми народного волевиявлення в Україні передбачені Конституцією України?

 

21. Як Конституція України врегульовує використання в Україні примусової праці?

 

22. З яких питань щодо законопроектів не допускається референдум в Україні?

 

23. Ким призначається всеукраїнський референдум?

 

24. Які питання вирішуються виключно всеукраїнським референдумом?

 

25. Яким органом влади в Україні є Верховна Рада України?

 

26. Хто може бути народним депутатом України?

 

27. Як обирається конституційний склад Верховної Ради України?

 

28. Якими актами визначаються повноваження народних депутатів України?

 

29. Ким призначаються позачергові вибори до Верховної Ради України?

 

30. Яким актом встановлюється порядок проведення виборів народних депутатів України?

 

31. Яку діяльність народні депутати України можуть поєднувати із депутатським мандатом?

 

32. Яким актом встановлюються вимоги щодо несумісності депутатського мандата?

 

33. Що має зробити народний депутат України у разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності?

 

34. Що є підставою для втрати мандату народного депутата України?

 

35. З якого моменту починаються повноваження народних депутатів України?

 

36. За що не несуть юридичної відповідальності народні депутати України?

 

37. В якому випадку достроково припиняються повноваження народного депутата України?

 

38.  Ким скликаються позачергові сесії Верховної Ради України?

 

39. Яким актом встановлюється порядок роботи Верховної Ради України?

 

40. Що належить до повноважень Верховної Ради України у бюджетній сфері?

 

41. Що з наведеного не належить до повноважень Верховної Ради України?

 

42. Основною функцією якого державного органу є забезпечення стабільності грошової одиниці?

 

43. Хто здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина?

 

44. Хто виступає гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина?

 

45. Хто вправі здійснювати приведення новообраного Президента України до присяги?

 

46. Скільки строків підряд одна й та ж сама особа може бути Президентом України?

 

47. Хто за посадою не входить до складу Ради національної безпеки і оборони України?

 

48. Кого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України?

 

49. Які повноваження має Президент України з мотивів невідповідності актів Кабінету Міністрів України Конституції?

 

50. На кого покладається у разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України?

 

51. Прийняття яких рішень не належить до повноважень Президента України згідно з Конституцією України?

 

52. Хто є Головою Ради національної безпеки і оборони України?

 

53. Які акти видає Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України?

 

54. Ким призначається на посаду Прем’єр-міністр України?

 

55. Хто входить до складу Кабінету Міністрів України?

 

56. Чим визначаються відповідно до Конституції України повноваження Кабінету Міністрів України?

 

57. Які акти в межах своєї компетенції видає Кабінет Міністрів України?

 

58. Перед ким відповідальний Кабінет Міністрів України?

 

59. Чим керується у своїй діяльності Кабінет Міністрів України?

 

60. Хто вносить кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України?

 

61. Перед ким відповідальні при здійснення своїх повноважень голови місцевих державних адміністрацій?

 

62. Ким призначаються на посаду і звільняються з посади голови місцевих державних адміністрацій?

 

63. Яку функцію здійснює прокуратура України?

 

64. Який строк повноважень Генерального прокурора України?

 

65. Ким призначається на посаду Генеральний прокурор України?

 

66. Який найвищий суд у системі судоустрою України?

 

67. За якими принципами будується система судоустрою України?

 

68. Яким органом звільняється з посади Голова Верховного Суду?

 

69. Чи можуть законом встановлюватися  інші вимоги щодо освіти та стажу професійної діяльності судді, ніж ті, що встановлені Конституцією України?

 

70. Який стаж професійної діяльності повинна мати особа, яка претендує на посаду судді?

 

71. За поданням якого органу здійснюється призначення судді на посаду?

 

72. Які суди розглядають справи у сфері публічно-правових відносин?

 

73. На який юридичний спір поширюється юрисдикція судів?

 

74. Який головний суб’єкт місцевого самоврядування в Україні?

 

75. Який строк повноважень сільської, селищної, міської ради?

 

76. Які органи самоорганізації населення передбачені Конституцією України?

 

77. Хто представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст згідно з Конституцією України?

 

78. Коли відбуваються чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів?

 

79. Чим визначається статус голів, депутатів і виконавчих органів сільської, селищної ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації?

 

80. Які об’єкти можуть об'єднувати на договірних засадах територіальні громади сіл, селищ і міст для виконання спільних проектів?

 

81. Чим є місцеве самоврядування в Україні?

 

82. Ким компенсуються витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади?

 

83. Який строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати якої обрані на чергових виборах?

 

84. Управління яким майном належить до відання Автономної Республіки Крим?

 

85. До чиїх повноважень належить зупинення з мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України дії цих нормативно-правових актів з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності?

 

86. Яким органом є Верховна Рада Автономної Республіки Крим?

 

87. Яким органом є Рада міністрів Автономної Республіки Крим?

 

88. Що складає систему адміністративно-територіального устрою України?

 
89. До чиїх повноважень належить утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів?

 

90. В якому обсязі закони та інші акти можуть бути визнані Конституційним Судом України неконституційними?

 

91. Хто призначає суддів Конституційного Суду України?

 

92. Чи є обов’язковими за своєю юридичною силою рішення та висновки Конституційного Суду України?

 

93. Чи можуть бути оскарженими рішення та висновки Конституційного Суду України?

 

94. З якого часу втрачають чинність закони, інші акти або їх окремі положення, які Конституційний Суд України визнав неконституційними?

 

95. Хто призначає всеукраїнський референдум для затвердження законопроекту про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України?

 

96. Хто затверджує законопроект про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України?

 

97. Який порядок внесення змін до Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану?

 

98. З якого дня набула чинності Конституція України?

 

99. На що поширюється суверенітет України?

 

100. Яка форма державного устрою в Україні?

 

101. Яка із перелічених складових принципу верховенства права закріплена в Конституції України?

 

102. Як здійснюється державна влада в Україні на засадах її поділу?

 

103. Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні?

 

104. Норми якого нормативно-правового акта згідно з Конституцією України є нормами прямої дії?

 

105. Що визнається найвищою соціальною цінністю в Україні?

 

106. Чи є вичерпним перелік прав і свобод закріплених в Конституції України?

 

107. Яка відповідальність передбачена за відмову особи давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом?

 

108. Хто відповідно до Основного Закону України зобов’язаний  неухильно додержуватися Конституції України та законів України?

 

109. До якого моменту особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути притягнута до кримінальної відповідальності?

 

110. Яким органом можуть встановлюватися обмеження щодо реалізації права на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій?

 

111. За чиїм рішенням може бути заарештована або триматися під вартою людина?

 

112. На який державний орган покладено обов’язок захищати права і свободи людини і громадянина?

 

113. Який правовий режим церкви і релігійних організацій в Україні?

 

114. Який порядок прийняття закону, яким встановлюється опис державних символів України та порядок їх використання?

 

115. Хто має право голосу на виборах і референдумах?

 

116. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності?

 

117. Як вирішується питання про зміну території України?

 

118. В якому випадку відповідно до Конституції України референдум не допускається?

 

119. Який єдиний орган законодавчої влади в Україні?

 

120. Яку ідеологію держава може визнати обов’язковою?

 

121. Чи може громадянин бути позбавлений громадянства?

 

122. Чи обмежує Конституція України використання власності?

 

123. Коли відбуваються чергові вибори до Верховної Ради України?

 

124. Коли починаються повноваження народних депутатів України?

 

125. Якою діяльністю можуть займатися народні депутати України?

 

126. Коли припиняються повноваження народних депутатів України?

 

127. У яких випадках  повноваження народного депутата України припиняються достроково?

 

128. Коли Верховна Рада України збирається на першу сесію?

 

129. У якому випадку Верховна Ради України збирається на засідання без скликання?

 

130. Кому належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України?

 

131. До чиїх повноважень належить усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 Конституції України?

 

132. Призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України належить до повноважень?

 

133. За згодою якого органу народні депутати України можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані?

 

134. Які законопроекти розглядаються Верховною Радою України позачергово?

 

135. Які питання визначаються/встановлюються виключно законами України?

 

136. Яким нормативно-правовим актом визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків?

 

137. Який державний орган здійснює контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням? 

 

138. До чиїх повноважень віднесено здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина?

 

139. Хто може бути обраний Президентом України?

 

140. В який період після офіційного оголошення результатів виборів новообраний Президент України вступає на пост?

 

141. Хто є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України?

 

142. Хто має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України?

 

143. Хто призначає на посади третину складу Конституційного Суду України?

 

144. Якій посадовій особі Президент України може передати свої повноваження?

 

145. Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує?

 

146. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі?

 

147. Якими нормативно-правовими актами керується у своїй діяльності Кабінет Міністрів України?

 

148. До повноважень якої посадової особи належить здійснення керівництва роботою Кабінету Міністрів України?

 

149. Хто вносить подання Верховній Раді України щодо призначення Прем’єр-міністра України?

 

150. Який орган відповідно до Конституції України здійснює нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку?

 

151. До чиїх повноважень належить розробка проекту закону про Державний бюджет України і забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подання Верховній Раді України звіту про його виконання?

 

152. Які акти Кабінету Міністрів України є обов'язковими для виконання?

 

153. До чиїх повноважень належить здійснення виконавчої влади в областях і районах, містах Києві та Севастополі?

 

154. До чиїх повноважень належить скасування рішень голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України?

 

155. До чиїх повноважень належить прийняття рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації, якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради?

 

156. З якою роботою мають право суміщати свою службову діяльність члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади?

 

157. Якими нормативно-правовими актами визначається організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади?

 

158. До чиїх повноважень належить  здійснення правосуддя в Україні?

 

159. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через?

 

160. Яке основне завдання суддівського самоврядування?

 

161. В яких випадках передбачено створення надзвичайних та особливих судів?

 

162. Без згоди якого органу (посадової особи) суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину?

 

163. Що не може бути підставою для притягнення судді до відповідальності?

 

164. На який строк суддя призначається на посаду?

 

165. За яких умов припиняються повноваження судді?

 

166. До чиїх повноважень належить призначення на посаду судді?

 

167. Які обмеження встановлені для суддів?

 

168. Як обирається Голова Верховного Суду?

 

169. Які основні засади судочинства?

 

170. Який склад  Вищої ради правосуддя?

 

171. Які обмеження встановлені для членів Вищої ради правосуддя?

 

172. Хто входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою?

 

173. Який строк повноважень обраних (призначених) членів Вищої ради правосуддя?

 

174. До компетенції якого органу належить підтримання публічного обвинувачення в суді?

 

175. Хто звільняє Генерального прокурора України?

 

176. Який інститут діє в Україні для надання професійної правничої допомоги?

 

177. Яка форма захисту прав місцевого самоврядування?

 

178. Які з перелічених міст мають спеціальний статус, який визначається

законами України?

 

179. На якій території рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим є обов'язковими до виконання?

 

180. Який строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах?

 

181. З яких підстав рішення органів місцевого самоврядування зупиняються у встановленому законом порядку?

 

182. До повноважень якого судового органу віднесено вирішення питання про відповідність Конституції України законів України, здійснювати офіційне тлумачення Конституції України?

 

183. Скільки суддів входить до складу Конституційного Суду України?

 

184. Хто призначає по шість суддів Конституційного Суду України?

 

185. З якого віку громадянин України може бути суддею Конституційного Суду України?

 

186. Як обирається (призначається) Голова Конституційного Суду України?

 

187. Хто звільняє суддю Конституційного Суду України?

 

188. На який період призначаються судді Конституційного Суду України?

 

189. За зверненням якого органу Конституційний Суд України надає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту?

 

190. Чи оскаржуються рішення та висновки Конституційного Суду України?

 

191. Через який період може бути поданий до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався і закон не був прийнятий?

 

192. За наявності висновку якого органу Верховною Радою України розглядається законопроект про внесення змін до Конституції України?

 

193. До компетенції якого органу відноситься питання організації управління районами в містах?

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

 

1. Що таке професійна компетентність державного службовця?

 

2. Хто є керівником державної служби в державному органі?

 

3. Що таке рівнозначна посада на державній службі?

 

4. Яка посада державної служби не відноситься до категорії «А» (вищий корпус державної служби)?

 

5. Яке право належить до майнових прав державних службовців?

 

6. Якими актами встановлюються обов’язки державного службовця?

 

7. Кого зобов’язаний повідомити державний службовець, якщо він отримав наказ (розпорядження), доручення від керівника вищого рівня?

 

8. Що повинен зробити державний службовець у разі виникнення у нього сумніву щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення?

 

9. Ким призначається на посаду та звільняється з посади керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби?

 

10. Хто утворює Комісію з питань вищого корпусу державної служби?

 

11. За яких умов засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби є правомочним?

 

12. Який державний орган здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення Комісії з питань вищого корпусу державної служби?

 

13. Хто здійснює повноваження керівника державної служби в міністерстві?

 

14. Хто відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством?

 

15. Яке право характеризує службовий статус державних службовців?

 

16. В якій формі має бути оформлений наказ (розпорядження) керівника або особи, яка виконує його обов’язки?

 

17. Що має зробити керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення?

 

18. На що не має права державний службовець?

 

19. Що зобов’язаний зробити керівник державної служби у разі отримання від державного службовця скарги щодо порушення його права на державну службу?

 

20. Яка особа не може вступити на державну службу?

 

21. Яким загальним вимогам щодо стажу роботи повинна відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «А»?

 

22. Яким вимогам повинна відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України?

 

23. Яким загальним вимогам має відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «В»?

 

24. Як здійснюється вступ громадянина України на державну службу?

 

25. З якого часу особа, яка вперше займає посаду державної служби, набуває статусу державного службовця?

 

26. З якого часу особа, яка займає посаду державної служби повторно, набуває статусу державного службовця?

 

27. Відповідно до якого акта проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби?

 

28. На які вакантні посади державної служби може проводитись закритий конкурс?

 

29. Хто приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А»?

 

30. Хто приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» і «В»?

 

31. Які посади державної служби підлягають обов’язковому скороченню?

 

32. Який документ не подають державні службовці, які бажають взяти участь у конкурсі, до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс?  

 

33. Хто проводить конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А»?

 

34. Чим визначається порядок тестування кандидатів, які беруть участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби?

 

35. На яких офіційних веб-сайтах оприлюднюється інформація про переможця конкурсу?

 

36. До якого державного органу має право оскаржити рішення конкурсної комісії учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А»?

 

37. До якого державного органу має право оскаржити рішення конкурсної комісії учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В»?

 

38. У чому полягає зміст відкладеного права на зайняття вакантної посади державної служби?

 

39. Ким приймається рішення про призначення на посаду державної служби категорії «А»?

 

40. Ким приймається рішення про призначення на посаду державної служби категорій «Б» і «В»?

 

41. Коли відбувається складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби?

 

42. Ким організовується складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби?

 

43. На які категорії посад державної служби здійснюється виключно строкове призначення?

 

44. У яких випадках при призначенні особи на посаду державної служби встановлення випробування є обов’язковим?

 

45. Скільки рангів встановлюється для державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу»?

 

46. Протягом якого часу після призначення присвоюються ранги державних службовців?

 

47. Коли присвоюється державному службовцю з урахуванням результатів оцінювання службової діяльності черговий ранг у межах відповідної категорії посад?

 

48. Протягом якого часу не присвоюється черговий ранг у межах відповідної категорії посад державному службовцю за результатами оцінювання службової діяльності?

 

49. У якому випадку державний службовець може бути позбавлений рангу?

 

50. У якому випадку не допускається переведення державного службовця і є обов’язковим проведення конкурсу?

 

51. Яким може бути строк відрядження державного службовця протягом одного календарного року?

 

52. Що не вважається зміною істотних умов державної служби?

 

53. Коли керівник письмово повідомляє державного службовця про зміну істотних умов служби?

 

54. Коли проводиться повторне оцінювання у разі отримання державним службовцем негативної оцінки його службової діяльності?

 

55. Протягом якого періоду проводиться підвищення кваліфікації державних службовців?

 

56. В якому випадку державний службовець звільняється зі служби за результатами оцінювання службової діяльності?

 

57. Протягом якого часу державного службовця ознайомлюють з результатами оцінювання його службової діяльності?

 

58. Якими будуть правові наслідки для особи у разі її відмови від складення Присяги державного службовця?

 

59. Протягом якого строку з метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби?

 

60. За рахунок чого формується фонд оплати праці державних службовців?

 

61. Які складові заробітної плати державного службовця?

 

62. Який загальний розмір премій (місячна або квартальна) з 01 січня 2019 року може отримати державний службовець за рік?

 

63. Ким визначається порядок надання та розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань?

 

64. Які види заохочень застосовуються до державних службовців за бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги?

 

65. Ким застосовуються заохочення до державних службовців, які займають посади категорії «А»?

 

66. У якому розмірі встановлюється надбавка за вислугу років на державній службі?

 

67. Ким та коли визначається схема посадових окладів на посадах державної служби?

 

68. У якому розмірі встановлюється фонд преміювання державного органу?

 

69. Що передбачає соціально-побутове забезпечення державних службовців?

 

70. Яка тривалість робочого часу державного службовця на тиждень?

 

71. Яким державним органом затверджується порядок відшкодування непередбачуваних витрат державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки?

 

72. Що не належить до видів дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватися за порушення дисципліни державним службовцем?

 

73. У якому складі діє комісія з розгляду дисциплінарних справ (дисциплінарна комісія)?

 

74. Який строк має минути після вчинення дисциплінарного проступку,  щоб державного службовця не можна було притягнути до дисциплінарної відповідальності?

 

75. Що не може вважатись дисциплінарним проступком державного службовця?

 

76. Що може вважатися прогулом державного службовця без поважних причин?

 

77. Яке розслідування може проводитися з метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку державного службовця?

 

78. Яка тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки державних службовців, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки?

 

79. Який розмір виплати грошової допомоги при наданні щорічної основної оплачуваної відпустки?

 

80. Протягом якого часу державний службовець повинен дати відповідь в письмовій формі на пропозицію керівника державної служби про відшкодування шкоди?

 

81. Яку відповідальність несе кожен державний службовець у разі спільного заподіяння шкоди кількома державними службовцями?

 

82. Протягом якого часу подається скарга після одержання державним службовцем копії наказу (розпорядження) про накладення дисциплінарного стягнення?

 

83. Який строк повноважень членів дисциплінарної комісії?

 

84. З якого часу припиняється державна служба у зв’язку з обранням на виборну посаду до органу державної влади або органу місцевого самоврядування?

 

85. Протягом якого часу зберігається посада за державним службовцем, який втратив працездатність під час виконання посадових обов’язків?

 

86. Що не може бути підставою для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення?

 

87. Який граничний вік перебування на державній службі?

 

88. Протягом якого часу державний службовець має право звільнитися зі служби за власним бажанням, попередивши про це суб’єкта призначення у письмовій формі?

 

89. Який максимальний строк випробування встановлюється при призначенні на посаду державної служби?

 

90. Скільки дисциплінарних стягнень може бути застосовано до державного службовця за кожний дисциплінарний проступок?

 

91. Ким призначається на посаду керівник Апарату Верховної Ради України?

 

92. Хто призначає на посаду та звільняє з посади керівника апарату Адміністрації Президента України?

 

93. На який строк призначається на посаду працівник патронатної служби?

 

94. Які посади не належать до посад патронатної служби?

 

95. За яких умов час роботи на посадах патронатної служби зараховується до стажу державної служби?

 

96. Що є обов’язковим для працівника патронатної служби, який виявив бажання вступити на державну службу?

 

97. Який строк повноважень члена Комісії з питань вищого корпусу державної служби?

 

98. За яких умов при присвоєнні державному службовцю чергового рангу враховується час роботи на посадах патронатної служби?

 

99. Що таке державна служба відповідно до Закону України «Про державну службу»?

 

100. Що із наведеного не належить до функцій і завдань держави?

 

101. Яке визначення терміну «державний службовець» передбачено в Законі України «Про державну службу»?

 

102. Що таке посада державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу»?

 

103. Що таке службова дисципліна відповідно до Закону України «Про державну службу»?

 

104. Як поширюється дія норм законодавства про працю на державних службовців?

 

105. На кого не поширюється дія Закону України «Про державну службу»?         

 

106. На кого поширюється дія Закону України «Про державну службу»?

 

107. З дотриманням яких принципів здійснюється державна служба?

 

108. Яка особливість призначення на посади державної служби?

 

109. Яке визначення терміну «безпосередній керівник» відповідно до Закону України «Про державну службу»?

 

110. Ким затверджується перелік посад працівників державного органу, які виконують функції з обслуговування?

 

111. Як визначається принцип політичної неупередженості у Законі України «Про державну службу»?

 

112. Які категорії посад державної служби встановлює Закон України «Про державну службу»?

 

113. Залежно від чого посади державної служби поділяються на категорії?

 

114. Яку кількість посад в державному органі повинні становити посади державної служби категорій «А» і «Б»?

 

115. Що належить до основних обов’язків державного службовця?

 

116. Хто затверджує посадові інструкції, де визначаються конкретні права та обов’язки державних службовців?

 

117. У який строк керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення, зобов’язаний письмово підтвердити або скасувати відповідний наказ (розпорядження), доручення?

 

118. Які наслідки має ненадання керівником на вимогу державного службовця письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення?

 

119. До якого органу зобов’язаний звернутися державний службовець у разі виявлення ним під час його службової діяльності або поза її межами фактів порушення вимог цього Закону з боку державних органів, їх посадових осіб?

 

120. В якій формі має бути оформлене доручення керівника або особи, яка виконує його обов’язки?

 

121. Ким може бути скасовано наказ (розпорядження), доручення?

 

122. Що повинен робити державний службовець у разі отримання доручення від працівника патронатної служби?

 

123. Що зобов’язаний робити державний службовець у разі його реєстрації кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими (утвореними) у встановленому порядку?

 

124. У який строк державний службовець має подати скаргу керівнику державної служби у разі порушення наданих йому Законом України «Про державну службу» прав або виникнення перешкод у реалізації таких прав?

 

125. Скільки осіб входить до складу комісії, що утворюється керівником державної служби на вимогу державного службовця для перевірки викладених у скарзі фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації?

 

126. У який строк керівник державної служби зобов’язаний надати державному службовцю обґрунтовану письмову відповідь (рішення) на скаргу про порушення його прав або перешкод у їх реалізації?

 

127. Хто має статус керівника державної служби в центральному органі виконавчої влади (крім міністерства) та у державних органах, посади керівників яких належать до посад державної служби?

 

128. Який орган не входить до системи управління державною службою?

 

129. На який строк призначається на посаду керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби?

 

130. До повноважень якого органу належить ведення обліку державних службовців категорії «А», строк повноважень яких закінчується, а також тих, які після звільнення не працевлаштовані в установленому порядку, але не довше ніж протягом одного року з дня закінчення строку призначення на посаду?

 

131. До повноважень якого органу належить розроблення типових вимог до професійної компетентності державних службовців категорії "А" ?

 

132. Який орган погоджує типові вимоги до професійної компетентності державних службовців категорії «А»?

 

133. До повноважень якого органу належить затвердження переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлення категорії посад державної служби за поданням керівника державної служби в апаратах допоміжних органів, утворених Президентом України?

 

134. Який статус має Комісія з питань вищого корпусу державної служби?

 

135. Хто входить за посадою до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби?

 

136. Що зберігається за членами Комісії з питань вищого корпусу державної служби на період участі у її роботі?

 

137. Хто не може входити до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби?

 

138. Що не належить до повноважень Комісії з питань вищого корпусу державної служби?

 

139. З якою метою проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби?

 

140. Чи допускається відповідно до Закону України «Про державну службу» призначення на посади державної служби без обов’язкового проведення конкурсу?

 

141. Яка вимога є однією із загальних вимог до особи, яка претендує на зайняття будь-якої вакантної посади державної служби?

 

142. Який строк оприлюднення результатів конкурсу на вакантні посади державної служби встановлено законом?

 

143. Який строк подання документів для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу»?

 

144. Хто проводить перевірку документів, поданих кандидатом для участі у конкурсі, на відповідність встановленим законом вимогам?

 

145. Хто повідомляє кандидата про результати перевірки документів, поданих ним для участі у конкурсі, на відповідність встановленим законом вимогам?

 

146. Чи проводиться конкурс у разі подання заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби лише однією особою?

 

147. Хто проводить конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»?

 

148. Яким документом оформлюється рішення конкурсної комісії за результатами конкурсу?

 

149. Протягом якого строку підписується протокол засідання конкурсної комісії?

 

150. Протягом якого строку в державному органі, в якому проводився конкурс, зберігається протокол засідання конкурсної комісії?

 

151. Протягом якого строку служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, надсилає кожному кандидату письмове повідомлення про результати конкурсу?

 

152. Який строк  подання скарги на рішення конкурсної комісії?

 

153. Який строк розгляду скарги учасника конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, на рішення конкурсної комісії центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби?

 

154. Яких заходів вживає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, у разі встановлення факту порушення за результатами розгляду скарги учасника конкурсу на рішення конкурсної комісії?

 

155. В якому випадку другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади державної служби має право на призначення на таку посаду?

 

156. Що із наведеного не є підставою для проведення повторного конкурсу?

 

157. На який строк здійснюється призначення на посади державної служби (крім посад вищого корпусу державної служби та випадків заміщення посади на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби, а також інших випадків передбачених законом) за загальним правилом?

 

158. Де зберігається копія акта про призначення на посаду державного службовця?

 

159. У яких випаках здійснюється строкове призначення на посаду державної служби?

 

160. Що із наведеного не є обов’язковою складовою особової справи кожного державного службовця?

 

161. Що є підставою для зміни істотних умов державної служби?

 

162. Яка тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця?

 

163. Який ранг присвоюється державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби?

 

164. Коли може здійснюватися дострокове присвоєння чергового рангу?

 

165. Який із наведених органів державної влади визначає порядок присвоєння рангів державних службовців?

 

166. Які ранги може бути присвоєно заступнику Державного секретаря Кабінету Міністрів України?

 

167. За якої умови здійснюється переведення державного службовця?

 

168. Ким затверджуються правила внутрішнього службового розпорядку державного органу?

 

169. В якій галузі знань проводиться професійне навчання державних службовців через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації?

 

170. Скільки існує груп оплати праці державних службовців?

 

171. Які посади належать до групи 1 оплати праці державних службовців?

 

172. Яким чином здійснюється встановлення премій державним службовцям?

 

173. Який розмір виплат за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця?

 

174. До якої групи оплати праці належать посади головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади?

 

175. На яких умовах проводиться оплата праці державного службовця, який проходить стажування у іншому державному органі?

 

176. З якою періодичністю здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців?

 

177. Ким здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які не належать до посад вищого корпусу державної служби?

 

178. Які наслідки настають у разі отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності?

 

179. Після досягнення якого стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки за кожний рік державної служби?

 

180. У якому випадку державні службовці можуть бути відкликані із щорічної основної або додаткової відпустки?

 

181. Який вид дисциплінарного стягнення є винятковим і може бути застосований у разі появи державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння?

 

182. Скільки представників громадських об’єднань може бути включено до складу дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ?

 

183. Який вид дисциплінарного стягнення може бути застосовано до державного службовця без участі дисциплінарної комісії відповідно до Закону України «Про державну службу»?

 

184. Яким актом оформляється рішення про накладення дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження

 

185. Ким скликаються загальні збори (конференція) державних службовців державного органу?

 

186. Який строк службового розслідування відповідно до Закону України «Про державну службу»?

 

187. Якими мають бути дії державного службовця під час відсторонення його від виконання посадових обов’язків?

 

188. Ким формується дисциплінарна справа під час здійснення дисциплінарного провадження?

 

189. У якому випадку до державного службовця не може бути застосоване дисциплінарне стягнення?

 

190. Протягом якого строку суб’єкт призначення приймає рішення про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження?     

 

191. Протягом якого строку державним службовцем подається скарга на рішення про накладення дисциплінарного стягнення?

 

192. За чий рахунок відшкодовується матеріальна та моральна шкода, заподіяна фізичним та юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державних службовців під час здійснення ними своїх повноважень?

 

193. Якими мають бути дії державного службовця у разі заподіяння шкоди фізичним та юридичним особам внаслідок неналежного виконання ним посадових обов’язків?

 

194. Що робить керівник державної служби для відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок неналежного виконання державним службовцем своїх посадових обов’язків?

 

195. Які наслідки для працівника патронатної служби має припинення повноважень особи, працівником патронатної служби якої він призначений?

 

196. Відповідно до якого законодавчого акта здійснюється пенсійне забезпечення державних службовців?

 

197. Коли набрав чинності Закон України «Про державну службу»?

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 

1. Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?

 

2. Який статус Національного агентства з питань запобігання корупції?

 

3. Які особи не відносяться до виборних осіб у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?

 

4. Вкажіть суб’єктів, які мають право здійснювати повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства з питань запобігання корупції?

 

5. На який строк призначаються члени Національного агентства з питань запобігання корупції?

 

6. Що не належить до повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції?

 

7. Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією?

 

8. Зазначте, що з наведеного належить до гарантій незалежності Національного агентства з питань запобігання корупції?

 

9. Яким з наведених суб’єктів визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)?

 

10. Для якої з перелічених груп органів законом не передбачено обов’язкової наявності антикорупційних програм?

 

11. Який алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом?

 

12. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?

 

13. На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 

14. Яке з перелічених обмежень не поширюється на осіб після припинення ними діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування?

 

15. Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування?

 

16. Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, застосовуються, якщо вказаними особами у встановлений законом строк добровільно такі обставини не усунуто?

 

17. У який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визначений законом орган про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?

 

18. Який алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів?

 

19. Що передбачає самостійне врегулювання конфлікту інтересів відповідно до закону?

 

20. Які наслідки має прийняття службовою особою рішення в умовах реального конфлікту інтересів за наявності у неї попереднього підтвердження Національного агентства з питань запобігання корупції про відсутність конфлікту інтересів у даному випадку?

 

21. Який з перелічених механізмів не належить до заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів?

 

22. Хто є суб’єктом прийняття рішення про усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів?

 

23. Яка із наведених умов не є обов’язковою для можливості врегулювання конфлікту інтересів шляхом обмеження доступу особи до інформації?

 

24. Яка з наведених обставин не є обов’язковою для прийняття рішення про врегулювання конфлікту інтересів шляхом перегляду обсягу службових повноважень особи, у якої виник конфлікт інтересів?

 

25. Який з засобів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів підлягає застосуванню у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення?

 

26. Яка з наведених процедур не належить до форм здійснення зовнішнього контролю як засобу врегулювання конфлікту інтересів?

 

27. Яка з перелічених умов не дозволяє застосувати переведення на іншу посаду особи з метою врегулювання конфлікту інтересів в її службовій діяльності?

 

28. За сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід врегулювання конфлікту інтересів?

 

29. На користь якої категорії осіб заборонено передавати в управління підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посади в органах влади?

 

30. Яким чином службова особа органу державної влади зобов’язана відреагувати на незаконне доручення керівництва? 

 

31. Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, передбачає Закон України «Про запобігання корупції»?

 

32. Яким чином має відбуватися оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

 

33. У який строк особа зобов’язана передати в управління належні їй підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посаду в центральний орган виконавчої влади?

 

34. З якою категорію осіб заборонено укладати договори про управління підприємствами та корпоративними правами у зв’язку з призначенням на посади в органах влади?

 

35. На яку категорію осіб не поширюються вимоги закону щодо політично нейтральної поведінки?

 

36. Які випадки обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 

37. Яка процедура виправлення помилок у поданій декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які суб’єкт декларування виявив самостійно?

 

38. Протягом якого строку зберігається інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 

39. Яка з перелічених обставин не виступає самостійною підставою для обов’язкового проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 

40. Протягом якого строку посадова особа органу державної влади зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття нею або членом її сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента?

 

41. Про які зміни у своєму майновому стані суб’єкти декларування зобов’язані повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції?

 

42. Протягом якого строку посадова особа органу державної влади зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані?

 

43. Яка особа відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є викривачем?

 

44. За якої обов’язкової умови анонімне повідомлення працівника органу про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншим працівником цього ж органу підлягає розгляду?

 

45. Які терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»?

 

46. Результати яких видів антикорупційної експертизи підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

 

47. Який з перелічених документів не подається для проведення спеціальної перевірки?

 

48. Для яких з перелічених юридичних осіб приватного права обов’язковою є наявність антикорупційної програми?

 

49. Який порядок відсторонення від виконання службових повноважень осіб, щодо яких складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією?

 

50. Яке з описаних нижче діянь не належить до «правопорушень, пов’язаних з корупцією»?

 

51. Про які об’єкти нерухомості зазначається у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 

52. У якому випадку буде відмовлено у наданні інформації з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

 

53. За якою процедурою призначається на посаду член Національного агентства з питань запобігання корупції?

 

54. Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією?

 

55. Упродовж скількох днів після подання декларації суб’єкт декларування (особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) має право подати виправлену декларацію?

 

56. У який період може здійснюватися повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення?

 

57. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

 

58. Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?

 

59. Що таке корупційне правопорушення у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?

 

60. Що таке корупція у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?

 

61. Що таке правопорушення, пов’язане з корупцією?

 

62. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень?

 

63. Що таке потенційний конфлікт інтересів?

 

64. Що таке реальний конфлікт інтересів?

 

65. Що таке неправомірна вигода?

 

66. Що таке антикорупційна експертиза?

 

67. Що таке пряме підпорядкування?

 

68. Хто є членами сім’ї згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?

 

69. Щодо яких з перелічених видів діяльності існують обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності?

 

70. На якій підставі Національним агентством з питань запобігання корупції здійснюється моніторинг способу життя суб’єктів декларування?

 

71. Хто є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

 

72. У якому випадку суб’єктам, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб?

 

73. Які подарунки можуть приймати суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?

 

74. У якому нормативно-правовому акті передбачено визначення корупційного злочину?

 

75. Що визначає Закон України «Про запобігання корупції»?

 

76. Яким законом (законами) передбачено заходи, які можуть бути застосовані правоохоронними органами до осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції?

 

77. Якими актами регулюються відносини, що виникають у сфері запобігання корупції?

 

78. Рішення конкурсної комісії щодо кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували?

 

79. Національне агентство з питань запобігання корупції є колегіальним органом, до складу якого входить?

 

80. З моменту призначення скількох членів Національне агентство з питань запобігання корупції є правомочним?

 

81. На який строк обирається Голова Національного агентства з питань запобігання корупції?

 

82. Скільки разів проводиться засідання Національного агентства з питань запобігання корупції?

 

83. Через кого забезпечується громадський контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції?

 

84. Протягом якого часу розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних органів законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, з метою їх громадського обговорення?

 

85. Які правила етичної поведінки передбачені Законом України «Про запобігання корупції»?

 

86. До повноважень якого органу належить здійснення постійного моніторингу виконання закону у сфері захисту викривачів, проведення щорічного аналізу та перегляду державної політики у цій сфері?

 

87. Протягом скількох робочих днів надається можливість претенденту на посаду надати письмове пояснення у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік посадовою особою (органом), яка (який) організовує проведення спеціальної перевірки?

 

88. Що має зробити посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на посаду у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей?

 

89. У який строк проводиться спеціальна перевірка за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади?

 

90. Яким органом проводитися спеціальна перевірка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення?

 

91. До якого числа щорічно суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані подавати декларацію за минулий рік?

 

92. У який спосіб подаються декларації суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?

 

93. Що охоплює відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» декларування недостовірної інформації (як злочин, передбачений ст. 366-1 Кримінального кодексу України)?

 

94. Протягом якого часу Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

 

95. Яким органом здійснюється обов’язкова антикорупційна експертиза?

 

96. Що забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування?

 

97. Ким є особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми (уповноважений) в юридичній особі? 

 

98. Вкажіть, які існують підстави притягнення особи, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, до дисциплінарної відповідальності?

 

99. Яким органом визначається Порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів?

 

100. Які дії застосовуються до особи, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності?

 

101. Яка з зазначених нижче ситуацій не охоплюється поняттям «корупція»?

 

102. З якою подією пов’язане припинення дії порядку «подання та оприлюднення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру», визначеного Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»?

 

103. Яке право надається особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевогосамоврядування, у випадку наявності у неї сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка?

 

104. За сукупності яких умов конфлікт інтересів врегульовується шляхом усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його ухваленні?

 

105. Який вид відповідальності передбачений за подання у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо недостовірних відомостей?

 

106. Оберіть правильний варіант поведінки суб’єкта декларування - особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щодо можливості самостійного виправлення нею помилок у поданій декларації:

 

107. На який орган Законом України «Про запобігання корупції» покладено повноваження ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

 

108. Вкажіть на які, з наведених нижче, дані про фізичних осіб не поширюються правила щодо відкритості для доступу відомостей Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

 

109. У якому випадку державний службовець, який вчинив корупційне правопорушення, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності?

 

110. Коли слід вважати, що посадова особа органу державної влади або місцевого самоврядування мала конфлікт інтересів, ухвалюючи рішення на користь певної особи?

 

111. Які правові наслідки працевлаштування колишнього інспектора податкової інспекції на приватному підприємстві, щодо якого він за півроку до працевлаштування на це підприємство здійснював перевірку його діяльності?

 

112. Зазначте, на яку з вказаних категорій суб’єктів не поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?

 

113. Який чисельний склад Національного агентства з питань запобігання корупції?

 

114. Яка посадова особа, уповноважена представляти Національне агентство з питань запобігання корупції в Кабінеті Міністрів України?

 

115. Який суб’єкт, уповноважений призначати членів Національного агентства з питань запобігання корупції?

 

116. Яка з перелічених обставин унеможливлює призначення особи на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції?

 

117. До кола повноважень якої посадової особи чи органу належить затвердження штатного розпису та кошторису Національного агентства з питань запобігання корупції?

 

118. Який механізм ухвалення рішень Національним агентством з питань запобігання корупції?

 

119. На яку структуру покладається організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції?

 

120. В яких випадках Національне агентство з питань запобігання корупції вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації обов’язковий до виконання припис?

 

121. Який орган уповноважений здійснювати контроль за витрачанням коштів Національним агентством з питань запобігання корупції?

 

122. Яким органом утворюється та формується Громадська рада при Національному агентстві з питань запобігання корупції?

 

123. Яка посадова особа представляє пропозицію Національного агентства з питань запобігання корупції щодо його фінансування на засіданнях Кабінету Міністрів України, засіданнях комітетів або на пленарних засіданнях Верховної Ради України?

 

124. Що покладається в основу Антикорупційної стратегії держави Україна?

 

125. Шляхом виконання якого акта (документу) реалізується Антикорупційна стратегії держави?

 

126. В якій з описаних нижче ситуацій немає порушення обмеження щодо прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 

127. В чиїх інтересах зобов’язані діяти особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, представляючи державу чи територіальну громаду?

 

128. Яка з наведених вимог не є складовою правил щодо політичної нейтральності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, при виконанні своїх службових повноважень?

 

129. Які з вказаних правил етичної поведінки порушує посадова особа, яка, з огляду на своє особисте негативне ставлення до осіб без постійного місця проживання, в максимально тривалі строки розглядає їх заяви щодо забезпечення житлом і роботою?

 

130. Який орган, згідно із Законом України «Про запобігання корупції», уповноважений здійснювати контроль та повну перевірку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 

131. Яким чином в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відображаються відомості про роботу за сумісництвом?

 

132. Якої вартості цінне рухоме майно підлягає відображенню в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 

133. Протягом якого строку здійснюється контроль щодо своєчасності подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 

134. Який орган уповноважений здійснювати моніторинг способу життя суб’єктів декларування?

 

135. До яких законодавчих та нормативно-правових актів Національне агентство з питань запобігання корупції може проводити антикорупційну експертизу за власною ініціативою?

 

136. Який з блоків інформації не є предметом спеціальної перевірки претендентів на посади державних службовців?

 

137. На яку посадову особу покладається організація проведення спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду першого заступника міністра?

 

138. Які результати спеціальної перевірки є підставами для відмови особі у призначенні на посаду, яка пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування?

 

139. Відомості щодо якої категорії осіб вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

 

140. На основі якої інформації до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, вносяться відомості про осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення?

 

141. Яка обставина не є перешкодою для призначення особи відповідальною (Уповноваженим) за реалізацію Антикорупційної програми в штатній структурі юридичної особи, де наявність такої посадової особи є обов’язковою?

 

142. Які дії має вчинити службова особа, яка отримала під час офіційного заходу подарунок державі в особі органу, в якому вона працює?

 

143. Які заходи заборонено застосовувати до особи у зв’язку з отриманням від неї повідомлення про вчинення корупційного правопорушення іншою особою?

 

144. Які заходи зобов’язаний вжити керівник органу у разі підтвердження інформації щодо кримінального корупційного правопорушення вчиненого його заступником, викладеної в анонімному зверненні працівника трудового колективу цього ж органу?

 

145. Який документ готується за результатами проведеної спеціальної перевірки особи, яка може бути призначена на посаду, яка передбачає виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 

146. Які наслідки ненадання претендентом на посаду, щодо якого обов’язкове проведення спеціальної перевірки, згоди на її проведення?

 

147. В яких випадках проводиться громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів?

 

148. За яких підстав особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відстороняється від виконання службових повноважень?

 

149. Хто може бути Уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції?

 

150. Хто крім Голови і членів Національного агентства з питань запобігання корупції, має право представляти Національне агентство з питань запобігання корупції в судах?

 

151. На підставі чого Уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції мають право входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що формуються органами державної влади або місцевого самоврядування?

 

152. Який розмір одноразової грошової допомоги сім’ї загиблого (померлого) під час виконання службових обов’язків члена Національного агентства з питань запобігання корупції?

 

153. Які базові показники впливають на розмір оплати праці членів та працівників Національного агентства з питань запобігання корупції?

 

154. Які складові заробітної плати державних службовців апарату Національного агентства з питань запобігання корупції?

 

155. Яким чином і перед ким щорічно звітує Національне агентство з питань запобігання корупції за реалізацію державної антикорупційної політики?

 

156. Хто подає до Національного агентства з питань запобігання корупції інформацію, необхідну для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики?

 

157. Кому законом надано право повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також – про реальний або потенційний конфлікт інтересів?

 

158. Якими законодавчими і нормативно-правовими актами регулюються порядок отримання громадськими об’єднаннями, їх членами або уповноваженими представниками, а також окремими громадянами інформації про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування щодо запобігання корупції?

 

159. Антикорупційну експертизу проектів яких нормативно-правових актів Національне агентство з питань запобігання корупції може проводити за власною ініціативою?

 

160. Хто має право відмовити громадському об’єднанню, фізичній або юридичній особі в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції?

 

161. Під чиїм захистом знаходиться особа, яка надає допомогу в запобіганні протидії корупції (викривач)?

 

162. Хто надає згоду на розголошення інформації про викривача?

 

163. Який орган здійснює постійний моніторинг та щорічний аналіз і перегляд державної політики виконання закону у сфері захисту викривачів?

 

164. Яким актом затверджено Антикорупційну стратегію держави Україна?

 

165. Як часто Верховна Рада України повинна проводити парламентські слухання щодо протидії корупції?

 

166. Який орган розробляє державну програму на виконання Антикорупційної стратегії?

 

167. Хто затверджує державну програму на виконання Антикорупційної стратегії?

 

168. Яка інформація не має відображатись у щорічній національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

 

169. Де оприлюднюється національна доповідь щодо реалізації антикорупційної політики?

 

170. Який орган розглядає та схвалює проект щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики?

 

171. Де мають відображатися відомості щодо співпраці України в питаннях боротьби з корупцією з відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями і зарубіжними недержавними організаціями та укладені з ними угоди про співробітництво?

 

172. Яка інформація не має відображатися у щорічній національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

 

173. Хто не є суб’єктом затвердження антикорупційної програми?

 

174. Які антикорупційні програми підлягають погодженню з Національним агентством з питань запобігання корупції?

 

175. Що зобов’язані здійснити органи державної влади та органи місцевого самоврядування за результатами громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування владних повноважень?

 

176. Який законодавчий акт є правовою основою для кодексів чи стандартів професійної етики осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 

177. Який орган державної влади затверджує загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування?

 

178. Що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» розробляють державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування?

 

179. Що зобов’язані робити особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування під час виконання своїх службових повноважень?

 

180. В чиїх інтересах діють особи, представляючи державу чи територіальну громаду?

 

181. Якої поведінки зобов’язані дотримуватись  особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування під час виконання своїх службових повноважень  задля забезпечення політичної нейтральності?

 

182. У якому випадку політичні погляди особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування можуть впливати на їхні рішення під час виконання своїх службових повноважень?

 

183. У якому випадку особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування може розголошувати або використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків?

 

184. У якому випадку особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування незважаючи на приватні інтереси, мають утримуватись від виконання рішень чи доручень свого керівництва?

 

185. Який суб’єкт оцінює правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 

186. Що повинні вчинити особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі отримання для виконання рішень чи доручень, вважаючи їх незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам?

 

187. Кого повинні повідомити особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що займають виборні посади, у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які вважають незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам?

 

188. Хто із осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може демонструвати власні політичні переконання не порушуючи при цьому вимог Закону України «Про запобігання корупції»?

 

189. Як повинні діяти особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для забезпечення принципу неупередженості?

 

190. Що здійснюють незалежні експерти відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», для виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи?

 

191. Які зобов’язання покладені Законом України «Про запобігання корупції» на посадових та службових осіб юридичних осіб, які виконують роботу та перебувають з юридичними особами у трудових відносинах, з метою запобігання корупції?

 

192. Кого, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», повинні інформувати посадові та службові особи юридичних осіб про виникнення реального та/або потенційного конфлікту інтересів?

 

193. До якого документу включаються положення щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми, згідно з Законом України «Про запобігання корупції»?

 

194. Яким документом, згідно з Законом України «Про запобігання корупції», передбачається порядок призначення Уповноваженого як посадової особи юридичної особи, відповідальної за запобігання корупції?

 

195. Яка особа, згідно з Законом України «Про запобігання корупції», не може бути призначена на посаду Уповноваженого як посадової особи юридичної особи, відповідальної за запобігання корупції?

 

196. Яка діяльність, згідно з Законом України «Про запобігання корупції», є несумісною з діяльністю Уповноваженого як посадової особи юридичної особи, відповідальної за запобігання корупції?

 

197. Заняття яких посад, згідно з Законом України «Про запобігання корупції», є несумісним з діяльністю Уповноваженого як посадової особи юридичної особи, відповідальної за запобігання корупції?

 

198. Кого згідно з Законом України «Про запобігання корупції» повинен повідомити керівник юридичної особи у випадку звільнення Уповноваженого як посадової особи юридичної особи, відповідальної за запобігання корупції?

 

199. Для яких державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), згідно з Законом України «Про запобігання корупції», є обов’язковим затвердження антикорупційної програми?

 

ІV. Питання на перевірку знання спеціального законодавства (законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України)

 

1. Яким органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України?

 

2. Перед ким відповідальний Кабінет Міністрів України?

 

3. Яким органом є Кабінет Міністрів України?

 

4. Чим регулюється порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання діяльності Уряду України?

 

5. Ким визначається посадовий склад новосформованого Кабінету Міністрів України?

 

6. До яких посад належать посади членів Кабінету Міністрів України?

 

7. У якій кількості за поданням Прем’єр-міністра України Верховна Рада України може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерства?

 

8. Хто може бути членами Кабінету Міністрів України?

 

9. Що додається до подання у разі внесення на розгляд Верховної Ради України подання щодо призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України особи, яка є народним депутатом України?

 

10. Ким призначається на посаду Прем’єр-міністр України?

 

11. Ким призначаються на посаду члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України?

 

12. Ким призначаються на посаду Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України?

 

13. З якого моменту вступає на посаду член Кабінету Міністрів України?

 

14. На чому базується програма діяльності Кабінету Міністрів України?

 

15. Яка підстава є зайвою для відставки Кабінету Міністрів України?

 

16. Кого призначає на посаду та звільняє з посади за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби Кабінет Міністрів України?

 

17. Який документ (документи) подається (подаються) Кабінету Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України за минулий рік до Верховної Ради України?

 

18. Хто представляє інтереси Кабінету Міністрів України у судах?

 

19. Які органи складають систему центральних органів виконавчої влади?

 

20. Який основний принцип організації діяльності міністерств в Україні?

 

21. Хто затверджує положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади?

 

22. Ким утворюються, реорганізуються та ліквідуються міністерства та інші центральні органи виконавчої влади?

 

23. Хто затверджує структуру апарату міністерства?

 

24. Ким призначаються на посади керівники територіальних органів міністерства?

 

25. Який орган може утворюватися для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань міністерства?

 

26. Які акти видає міністерство у межах своїх повноважень?

 

27. Ким можуть бути скасовані повністю чи в окремій частині накази міністерства?

 

28. Які центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики?

 

29. Хто затверджує структуру апарату центрального органу виконавчої влади?

 

30. Який орган відноситься до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом?

 

31. Що відбувається з першим заступником міністра та заступником міністра у разі звільнення міністра?

 

32. Який центральний орган виконавчої влади утворюється у разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам?

 

33. Що є предметом правового регулювання Закону України «Про адміністративні послуги»?

 

34. Що таке адміністративна послуга?

 

35. Хто може бути суб’єктом звернення за отриманням адміністративних послуг?

 

36. На які суспільні відносини поширюється дія Закону України «Про адміністративні послуги»?

 

37. Якими актами визначаються адміністративні послуги?

 

38. Що мають право отримати безоплатно суб’єкти звернення в розумінні Закону України «Про адміністративні послуги»?

 

39. Яким органом визначаються вимоги щодо якості надання адміністративних послуг, у разі якщо суб’єктом надання адміністративної послуги є посадова особа?

 

40. Ким затверджується інформаційна і технологічна картки адміністративної послуги?

 

41. Де оприлюднюється інформаційна картка адміністративної послуги?

 

42. Ким визначаються вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної послуги?

 

43. Ким надаються адміністративні послуги?

 

44. У якому порядку надаються адміністративні послуги в електронній формі?

 

45. Яка форма подання заяви на отримання адміністративної послуги?

 

46. Який граничний строк надання адміністративних послуг?

 

47. Чим (ким) визначається перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг?

 

48. Яким державним органом формується і ведеться реєстр адміністративних послуг?

 

49. Хто є держателем Єдиного державного порталу адміністративних послуг?

 

50. За чий рахунок здійснюється фінансове та інше забезпечення діяльності системи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з надання адміністративних послуг?

 

51. Кому належить право власності на реєстри, інші інформаційні бази, що використовуються для надання адміністративних послуг?

 

52. Який принцип не належить до принципів діяльності місцевих державних адміністрацій?

 

53. Яким складом ради має бути висловлена недовіра, щоб Президент України згідно з чинним законодавством був зобов'язаний припинити повноваження голови місцевої державної адміністрації?

 

54. Які акти видає голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень?

 

55. Який орган утворюється для правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації?

 

56. На який строк призначаються на посаду голови місцевих державних адміністрацій?

 

57. Що не належить до повноважень місцевих державних адміністрацій?

 

58. З якого часу голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень?

 

59. Ким затверджуються типове положення про структурні підрозділи місцевої державної адміністрації та рекомендаційний перелік її структурних підрозділів?

 

60. На яких засадах будуються відносини структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади?

 

61. Що є особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування?

 

62. Кому забороняється направляти скарги громадян для розгляду?

 

63. Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб?

 

64. Які звернення громадян розглядаються у першочерговому порядку?

 

65. У який термін розглядається звернення, які не потребують додаткового вивчення?

 

66. Чи мають право особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, на подання звернення, як і громадяни України?

 

67. Що розуміється під «зверненнями громадян»?

 

68. Хто несе відповідальність за зміст електронної петиції?

 

69. Що таке конфіденційна інформація відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?

 

70. Який контроль здійснюється за забезпеченням доступу до публічної інформації?

 

71. У який термін відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками?

 

72. Коли запитувач має право звернутися до розпорядника публічної інформації із запитом на інформацію?

 

73. Протягом якого періоду розпорядник публічної інформації має надати відповідь на запит на інформацію, яка стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи?

 

74. Який максимальний розмір резервного фонду бюджету?

 

75. Що таке бюджетна система України відповідно до Бюджетного кодексу України?

 

76. Яким актом затверджується Державний бюджет України та визначено положення щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного періоду?

 

77. В якому органі відкривається єдиний казначейський рахунок Державної казначейської служби України?

 

78. Що визнається порушенням бюджетного законодавства учасником бюджетного процесу?

 

79. Який захід впливу за порушення бюджетного законодавства не може бути застосовано до учасників бюджетного процесу?

 

80. Який державний орган встановлює форму та порядок складання протоколу про порушення бюджетного законодавства?

 

81. Яку відповідальність нестимуть посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства?

 

82. Що не є стадією бюджетного процесу?

 

83. З чого може складатися Бюджет?

 

84. Який орган забезпечує оприлюднення інформації про бюджет?

 

85. Який орган складає прогноз Державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди?

 

86. Що не відноситься до міжбюджетних трансфертів?

 

87. Що таке податок відповідно до Податкового кодексу України?

 

88. Що не відноситься до основних елементів оподаткування?

 

 89. Що передбачають податкові пільги?

 

90. Що є прямим податком?

 

91. Що є непрямим податком?

 

92. Що таке дискримінація згідно із Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?

 

93. Що таке пряма дискримінація згідно із Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?

 

94. З яких актів складається законодавство про запобігання та протидію дискримінації?

 

95. На які відносини поширюється дія Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?

 

96. Які дії не вважаються дискримінацією?

 

97. З обов’язковим урахуванням якого принципу здійснюється розроблення проектів нормативно-правових актів?

 

98. Який суб’єкт не наділений повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації?

 

99. Яким державним органом визначається порядок проведення суб’єктами громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів?

 

100. Яку відповідальність несуть особи, винні в порушенні вимог законодавства про запобігання та протидію дискримінації?

 

101. На відшкодування якої шкоди, завданої унаслідок дискримінації, має право особа?

 

102. Яке визначення терміну «ґендерна рівність»?

 

103. Хто проводить ґендерно-правову експертизу чинного законодавства та проектів нормативно-правових актів в усіх сферах законодавства, що стосуються прав і свобод людини?

 

104. Що не вважаються дискримінацією за ознакою статі?

 

105. Хто здійснює контроль за представництвом жінок і чоловіків у відповідних виборчих списках політичних партій, виборчих блоках під час висунення кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі?

 

106. На кого покладений обов'язок забезпечувати громадянам незалежно від статі рівний доступ до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування?

 

107. Що є неприпустимим в разі застосування системи соціального страхування, пенсійного забезпечення та соціальної допомоги задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері соціального захисту?

 

108. Що заборонено роботодавцям задля  забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у праці та одержанні винагороди за неї?

 

109. Які органи, установи та організації, не наділені повноваженнями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків?

 

110. Які положення, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків повинні обов’язково бути передбачені у колективних договорах та угодах?

 
111. Яку відповідальність несуть особи, винні в порушенні вимог законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків?

 

112. Яким документом регулюються права осіб з інвалідністю?

 

113. Що таке дискримінація за ознакою інвалідності?

 

114. Які з принципів не є принципом Конвенції про права осіб з інвалідністю?

 

115. На кого покладено обов’язок вживати всіх належних законодавчих, адміністративних та інших заходів для здійснення прав, що визнаються в Конвенції про права осіб з інвалідністю?

 

116. Що не вважається дискримінацією за змістом Конвенції про права осіб з інвалідністю?

 

117. Кого держави-учасниці визнають такими, що піддаються множинній дискримінації, й у цьому зв'язку уживають заходів для забезпечення повного й рівного здійснення ними всіх прав людини й основоположних свобод?

 

118. Чому приділяється першочергова увага в усіх діях стосовно дітей з інвалідністю?

 

119. Які невідкладні, ефективні та належні заходи зобов’язані вживати держави-учасниці?

 

120. На який строк обираються члени Комітету з прав осіб з інвалідністю?

 

Директор Департаменту
 нормативно-правової роботи
та юридичного забезпечення
Національного агентства України
з питань державної служби 

А.О. Астапов

 

Директор Департаменту
 публічного права
Міністерства юстиції України

Л.М. Кравченко