Головне управління статистики
у Чернігівській області
RSS Контакти Зворотній зв'язок Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України
 

Положення про колегію Головного управління

Положення

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного

управління статистики

 

03 жовтня 2012р. №90

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про колегію Головного управління статистики у Чернігівській області

 

 

 

1. Це Положення визначає загальні засади створення і діяльності колегії Головного управління статистики у Чернігівській області (далі – Головне управління статистики).

2. Колегія Головного управління статистики (далі – колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління статистики, для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності та вироблення рекомендацій з питань формування і реалізації державної політики в галузі статистики.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, доведеними до його відома Держстатом України, нормативно-правовими актами Держстату України та цим Положенням.

 

Функції колегії

 

4. Колегія:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Головного управління статистики;

2) розглядає пропозиції щодо:

формування та реалізації державної політики в галузі статистики;

удосконалення законодавства;

забезпечення співпраці з іншими органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на Головне управління статистики завдань;

3) обговорює довгострокові програми розвитку державної статистики, інші програми, плани та визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання щодо стану дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю й усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Головного управління статистики, у тому числі управлінь (відділів) статистики в районах;

6) розглядає результати роботи Головного управління статистики, у тому числі управлінь (відділів) статистики в районах;

         7) аналізує стан дотримання в органах державної статистики законодавства з питань державної служби, боротьби з корупцією, організаційно-кадрової роботи та виконавчої дисципліни;

8) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Головне управління статистики.

 

Склад колегії

 

5. До складу колегії входять:

Начальник Головного управління статистики (голова колегії), перший заступник та заступники начальника (за посадою), керівники самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики.

6. Кількісний і персональний склад затверджується начальником Головного управління статистики.

 

Організація і планування роботи колегії

 

7. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

8. Засідання колегії проводяться відповідно до затвердженого плану проведення засідань колегії на півріччя, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, термін подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

Проект плану проведення засідань колегії формується на підставі пропозицій членів колегії, керівників самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, попередньо погоджених із начальником Головного управління, першим заступником або заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Структурний підрозділ, відповідальний за організацію роботи колегії, згідно з поданими матеріалами до 15 числа останнього місяця поточного півріччя готує проект плану проведення засідань колегії на наступне півріччя і подає його на розгляд та затвердження колегією.

Затверджений план проведення засідань колегії надається членам колегії, керівникам самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики до початку наступного півріччя.

9. Додаткові питання, що не входять до затвердженого плану проведення засідань колегії, можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням голови не пізніше ніж за три робочі дні до чергового засідання.

За ініціативи голови колегії або не менш як третини членів колегії можуть бути проведені позачергові засідання колегії.

У разі потреби проводяться розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

10. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються її головою.

11. Матеріали для розгляду на засіданні колегії подаються структурному підрозділу, відповідальному за організацію роботи колегії, у друкованому (оригінал) та електронному вигляді не пізніше ніж за три робочі дні до дня засідання.

Ці матеріали повинні містити:

довідку з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій, підписану керівником самостійного структурного підрозділу Головного управління статистики, відповідального за підготовку питання, погоджену з першим заступником або заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень;

проект рішення колегії, обов'язково завізований керівником самостійного структурного підрозділу Головного управління статистики, відповідального за підготовку питання, першим заступником або заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень, а також керівниками заінтересованих самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики;

список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці, презентації тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

Персональну відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідань колегії особисто несуть керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики, зазначені в плані проведення засідань колегії.

12. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії, згідно із затвердженим планом проведення засідань та з урахуванням унесених пропозицій, здійснюється структурним підрозділом, відповідальним за організацію роботи колегії, який не пізніше ніж за три робочі дні до засідання подає його голові колегії для погодження.

13. У разі неможливості своєчасної підготовки розгляду вказаних у плані проведення засідань колегії питань відповідальні за їх підготовку заступники начальника Головного управління статистики зобов'язані не пізніше ніж за п'ять робочих днів до визначеного терміну їх розгляду подати доповідну записку начальнику Головного управління статистики з обґрунтуванням (поясненням) необхідності перенесення терміну або зняття питання з розгляду на засіданні колегії. Рішення щодо цього приймається начальником Головного управління.

14. Членам колегії матеріали до засідання надаються не пізніше ніж за два робочі дні до засідання, а в разі проведення позапланового (позачергового) засідання – не пізніше ніж за один день.

 

Порядок проведення засідань колегії та прийняття її рішень

 

15. Засідання колегії веде її голова, а в разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов'язків начальника Головного управління.

16. Засідання колегії проводиться в разі, коли в ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

17. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції в письмовій формі.

18. Члени колегії, які беруть участь в її засіданні, реєструються.

19. На засідання колегії можуть запрошуватися працівники органів державної статистики, які не є членами колегії, представники інших органів виконавчої влади, вчені (за списком, погодженим з начальником Головного управління).

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

Члени колегії і особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь в їхньому обговоренні, уносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

20. Порядок денний засідання затверджується членами колегії безпосередньо на засіданні шляхом голосування.

21Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

22. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана в письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

23. Після засідання колегії самостійний структурний підрозділ Головного управління статистики, відповідальний за підготовку питання, доопрацьовує протягом двох днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питання, погоджує із першим заступником або заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівниками заінтересованих самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики і подає у друкованому й електронному вигляді структурному підрозділу, відповідальному за організацію роботи колегії. Структурний підрозділ, відповідальний за організацію роботи колегії, доопрацьовує проект рішення та подає його на розгляд голові колегії.

24. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол.

25. Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказом Головного управління статистики.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

26. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, у частині, що їх стосується.

27. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснює структурний підрозділ, до повноважень якого належать функції з матеріально-технічного забезпечення роботи Головного управління статистики.

28. Оригінали всіх матеріалів засідань колегії та підписані протоколи засідань колегії зберігаються в структурному підрозділі, відповідальному за організацію роботи колегії, після чого в установлений строк передаються для постійного зберігання до архіву Головного управління статистики.

 

Контроль за виконанням рішень колегії

 

31. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює структурний підрозділ, відповідальний за підготовку та проведення колегії.

32. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.