Повідомлення для користувачів статистичної інформації за результатами проведення анкетного опитування

щодо структури та інформаційного наповнення вебсайту Головного управління статистики

 

1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування

Анкетне опитування проводилось у жовтні 2019 року.

Тема опитування: щодо структури та інформаційного наповнення вебсайту Головного управління статистики

Мета опитування: Рівень задоволення інформаційних потреб користувачів структурою та інформаційним наповнення вебсайту Головного управління статистики у Чернігівській області.

Анкета вміщувала запитання про мету відвідування, використання користувачами статистичної інформації та оцінку якості вебсайту Головного управління статистики. 

Було одержано 62 заповнені анкети.

 

1.1.Відомості щодо користувачів, які взяли учать в опитуванні:

за статтю: жінки – 76% та чоловіки – 24%;

за віком:

від 18 до 35 років – 19%;

від 36-60 років – 79%;

61 рік і старше – 2%.

за освітою:

середня спеціальна – 3%;

вища – 95%;

вища з вченим ступенем – 2%.

за сферою діяльності:

державна влада/ місцеве самоврядування – 76%;

бізнес (виробнича діяльність і нефінансові послуги) – 6%;

наукова діяльність, освіта  – 3%;

засоби масової інформації – 2%;

інше – 13%.

 

1.2. Основні висновки за результатами опитування:

46% опитаних зазначили, що один-два рази на місяць вони використовують вебсайт, 32% – щодня або майже щодня та 16% – раз на тиждень;

95% користувачів відвідують вебсайт з метою підготовки матеріалів для роботи, 31% – з метою подання (заповнення) статистичної звітності;

 90% опитаних найчастіше користуються розділом «Статистична інформація», 56%  –«Експрес-випуски, 23% – «Публікації», 19% – «Календар подання звітності», 13% - «Респондентам» та 11% – «Новини»;

58% користувачів цікавить тематика статистичної інформації «Населення та міграція», 53% – «Оплата праці та соціально-трудові ресурси», 37% – «Капітальні інвестиції», по 32% – «Сільське, лісове та рибне господарство» та «Промисловість», 27% – «Комплексна статистика», 24% – «Зайнятість та безробіття», по 23% – «Транспорт» та «Зовнішньоекономічна діяльність»;

79% опитаних використовують інформацію в розрізі міст обласного значення та районів;

Користувачів цікавить статистична інформація за різні періоди: 48% та 42% – у динаміці за ряд років та річні дані, а 34% та 32% – на останню дату та щомісячні дані; 

65% опитаних зазначили, що знайшли на вебсайті все, що було потрібно та більшість із того, що їм було потрібно;

90% користувачів дали оцінку «Добре» та «Відмінно» інтерфейсу, 81% – зручності в користуванні, 68% – інформаційному наповненню.  

 

2. Заходи, які передбачається здійснити за результатами опитування для поліпшення якості статистичної інформації

Для зручності в користуванні вебсайт буде доповнено переходом із рубрик розділу «Публікації» у відповідні рубрики розділу «Статистична інформація», «Експрес-випуски» та навпаки, а бюлетень «Соціально-економічне становище Чернігівської області» буде розміщено на початку рубрики «Комплексна статистика» розділу «Публікації». 

3. Пропозиції та зауваження користувачів, які не можуть бути враховані, з обґрунтуванням їх відхилення

3.1. Пропозиція. Надавати більш детальну інформацію в експрес-випусках.

Коментар. В експрес-випусках наводиться оперативна статистична інформація з окремих актуальних питань за результатами державних статистичних спостережень, яка публікується не пізніше тижневого строку після закінчення розробки звітності на державному рівні. Більш детальна інформація міститься в таблицях розділу «Статистична інформація».

3.2. Пропозиція. Не всі показники роздрібної торгівлі відображають повну картину справ у галузі, тобто сформовані без урахування результатів діяльності фізичних осіб-підприємців.

Коментар. Починаючи з 2017 року, у статистичну практику впроваджено Методику розрахунку обороту роздрібної торгівлі з урахуванням діяльності фізичних осіб-підприємців (наказ Держстату від 04.04.2016 № 53), яка розроблена з урахуванням міжнародних та європейських рекомендацій. Методика передбачає оновлені підходи до збирання та розроблення статистичної інформації щодо основних показників діяльності суб'єктів господарювання з роздрібної торгівлі на державному та регіональному рівнях, зокрема використання адміністративних даних Державної фіскальної служби щодо фізичних осіб-підприємців. Ці адміністративні дані надаються у розрізі регіонів та видів економічної діяльності, але без розподілу за товарними групами та районного розрізу, що унеможливлює формування більш детальної інформації стосовно роздрібного продажу фізичними особами-підприємцями.

3.3.        Пропозиція. Надавати інформацію в розрізі громад.

Коментар. Щодо надання інформації в розрізі об'єднаних територіальних громад слід зазначити, що ДК 014-97 "Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України" (КОАТУУ) використовується органами державної статистики для забезпечення проведення автоматизованої обробки та поширення інформації державних статистичних спостережень за одиницями адміністративно-територіального устрою України, визначеними Конституцією України та Положенням про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР, затвердженим Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року № 1654-Х, яке є чинним у частині, що не суперечить Конституції України, а саме: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони у містах, селища міського типу, сільради, селища, села.

Об’єднані територіальні громади (ОТГ), створені відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", не належать до об’єктів класифікації в КОАТУУ і не можуть бути включені до цього класифікатора.

Також повідомляємо, що формування даних у розрізі об’єднаних територіальних громад на сьогодні є неможливим, оскільки більшість статистичних спостережень проводиться з використанням вибіркового методу, внаслідок чого не може бути забезпечена репрезентативність і якість статистичних даних, а також, ураховуючи необхідність дотримання вимог Закону України «Про державну статистику», конфіденційність статистичної інформації.

3.4. Пропозиція.  На вебсайті поширювати статистичну інформацію:

3.4.1 щодо середньомісячної  заробітної плати штатних працівників за 2018 рік у розрізі міст обласного значення та районів.

Коментар. Зазначена інформація буде оприлюднена наприкінці листопада в розділі «Статистична інформація» рубриці «Комплексна статистика» у таблицях «Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області, міст обласного значення, районів (2000–2018)»      

 

 

3.4.2. щодо кількості домогосподарств в області.

Коментар. У розділі «Публікації» рубриці «Доходи та умови життя» у статистичному збірнику «Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Чернігівської області» наведена інформація щодо чисельності та розмірів домогосподарств;

3.4.3. щодо кількості бюджетних установ в області із зазначенням кількості будівель та їх загальної площі.

Коментар: Органами державної статистики розробка зазначеної інформації не здійснюється. 

3.4.4. щодо кількості багатоквартирних будинків та їх площу; щодо діяльності фермерських господарств по області та в розрізі районів.

Коментар. Органи державної статистики здійснюють збирання та опрацювання статистичної інформації згідно з переліком робіт, періодичністю, у розрізі та в терміни, що передбачені планом державних статистичних спостережень (далі – план ДСС) на відповідний рік або окремим рішенням Кабінету Міністрів України. Поширення зазначених показників планом ДСС не передбачено.

3.5. Пропозиція.  Більше публікувати статистичної інформації в розрізі міст обласного значення та районів.

Коментар. З метою зменшення звітного навантаження на респондентів більшість державних статистичних спостережень проводиться на вибірковій основі. Такий підхід дозволяє отримувати надійні дані на державному рівні й за окремими показниками на регіональному рівні, проте є недостатнім для отримання надійних статистичних показників у розрізі міст обласного значення та районів.

3.6. Пропозиція.  Безкоштовно надавати статистичну інформацію.

Коментар. Статистична інформація, яка передбачена планом державних статистичних спостережень  або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України, у межах коштів, виділених на зазначені цілі з Державного бюджету України (ст. 24 Закону України "Про державну статистику"), надається користувачам на безоплатній основі.

Відповідно до ст. 24 Закону України "Про державну статистику" та постанови КМУ від 08.11.2000 № 1659 підготовка публікацій здійснюється на замовлення користувачів на платній основі.

3.7. Пропозиція.  Більш оперативне оприлюднення інформації.

Коментар. Терміни поширення статистичної інформації відповідають міжнародним стандартам і вимогам. Зважаючи на значний обсяг інформації та необхідний час для її обробки на територіальному та державному рівнях, її оприлюднення здійснюється у максимально стислі терміни.

3.8. Пропозиція.  Отримувати інформацію по окремих підприємствах.

Коментар. Положеннями частини першої статті 21 Закону України "Про державну статистику" (далі – Закон) визначено, що первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.

Частиною другою статті 21 Закону встановлено, що поширення статистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, забороняється.

Ураховуючи вищезазначені норми Закону, органи державної статистики не мають правових підстав для надання інформації в розрізі окремих підприємств.

3.9. Пропозиція.  Робота з вебсайтом на мобільних пристроях ускладнена.

Коментар. Більшість статистичної інформації на вебсайті представлена у вигляді таблиць, які неможливо в зручному для користувача форматі відобразити на екрані мобільного пристрою.

 

4. Пропозиції та зауваження користувачів, які потребують додаткового опрацювання Головного управління статистики у Чернігівській області

Відсутні.

 

 

Щиро дякуємо всім користувачам, які взяли участь в опитуванні!