Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

Положення про Головне управлінняДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держстат)

НАКАЗ

Київ

30.09.2015
№251
Про затвердження Положення про
Головне управління статистики
у Чернігівській області

Відповідно до Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Положення про Головне управління статистики у Чернігівській області, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби статистики України від 21 лютого 2012 року № 81 "Про затвердження Положення про Головне управління статистики у Чернігівській області".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о.Голови
І.М.Жук

Положення про Головне управлiння статистики у Чернігівській області

1. Головне управління статистики у Чернігівській області (далі - Головне управління статистики) є територіальним органом Державної служби статистики України (далі- Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики.

Головне управління статистики, що підпорядковане Держстату, є юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів державної статистики.

2. Головне управління статистики у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України й актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, наказами й дорученнями Голови Держстату та цим Положенням.

3. До складу Головного управління статистики входять структурні підрозділи (обласний рівень), а також відокремлені підрозділи (районний рівень) - управління (відділи, сектор) статистики у районах (далі - відокремлені підрозділи). У Головному управлінні статистики можуть утворюватися структурні підрозділи, які утримуються за рахунок спеціального фонду Державного бюджету України.

4. Основним завданням Головного управління статистики є участь у реалізації державної політики у сфері статистики в регіоні.

5. Головне управління статистики відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. Надає відповідно до своєї компетенції пропозиції Держстату щодо формування державної політики у сфері статистики та забезпечує її реалізацію в регіоні.

5.2. Бере участь у розробленні плану державних статистичних спостережень.

5.3. Забезпечує реалізацію довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень у регіоні.

5.4. Узагальнює практику застосування в регіоні законодавства, що регулює відносини у сфері статистики, готує та вносить Держстату пропозиції щодо його вдосконалення.

5.5. Здійснює збирання та опрацювання статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в регіоні.

5.6. Забезпечує повноту охоплення респондентів державних статистичних спостережень.

5.7. Забезпечує формування інформаційної бази для прогнозування й аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвітку регіону.

5.8. Забезпечує відповідність статистичної інформації критеріям якості.

5.9. Організовує і проводить статистичні спостереження за соціально-економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в регіоні шляхом збирання форм державної статистичної звітності та проведення спеціально організованих статистичних спостережень (переписів, одноразових обліків, опитувань, вибіркових обстежень, у тому числі населення (домогосподарств) тощо).

5.10. Бере участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та поширенні науково обґрунтованої статистичної методології відповідно до плану державних статистичних спостережень.

5.11. Забезпечує ведення та використання даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України і реєстрів респондентів статистичних спостережень у регіоні. Надає користувачам інформацію з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

5.12. Забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (крім державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень.

5.13. Бере участь у здісненні моніторингу звітного навантаження на респондентів.

5.14. Залучає для використання у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію й забезпечує взаємодію інформаційної системи Головного управління статистики з інформаційними системами місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом взаємного обміну інформацією.

5.15. Надає місцевим державним органам влади та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і в строки, визначені планом державних статистичних спостережень.

5.16. Бере участь у вивченні потреб користувачів у статистичній інформації.

5.17. Забезпечує рівний доступ користувачів до статистичної інформації та методології її складання.

5.18. Забезпечує відповідно до законодавства збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності.

5.19. Здійснює за погодженням з Держстатом прикладні розробки у сфері статистики.

5.20. Забезпечує реалізацію єдиних технологічних підходів до збирання, опрацювання та передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій.

5.21. Забезпечує функціонування інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної статистики на регіональному рівні.

5.22. Забезпечує функціонування системи управління якістю в Головному управлінні статистики.

5.23. Бере участь у міжнародному співробітництві з питань, що належать до його компетенції.

5.24. Здійснює міжрегіональні статистичні зіставлення.

5.25. Виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать йому на правах оперативного управління.

5.26. Забезпечує здійснення соціального діалогу в питаннях реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці та соціального захисту.

5.27. Проводить статистичні спостереження на замовлення, надає послуги та статистичну інформацію користувачам на платній основі.

5.28. Виконує відповідно до законодавства інші функції, необхідні для вирішення покладених на нього завдань.

6. Головне управління статистики з метою організації своєї діяльності:

6.1. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за їх виконанням у структурних і відокремлених підрозділах Головного управління статистики.

6.2. Здійснює в установленому порядку добір і розстановку кадрів, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Головного управління статистики.

6.3. Забезпечує ефективне, результативне й цільове використання бюджетних коштів.

6.4. Організовує планово-фінансову роботу в Головному управлінні статистики, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку.

6.5. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції Головного управління статистики, виявляє й усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

6.6. Забезпечує в межах повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Головне управління статистики, у встановленому законодавством порядку.

6.7. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

6.8. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки, цивільного захисту та пожежної безпеки.

6.9. Організовує ведення діловодства та роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів у порядку, встановленому чинним законодавством.

7. Головне управління статистики має право:

7.1. Отримувати безкоштовно (крім проведення окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або сукупностей таких осіб, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію витрат часу) в установленому Держстатом порядку та строки від усіх респондентів, на яких поширюється дія Закону України "Про державну статистику", включаючи місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки, громадські об'єднання, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням, і використовувати первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них.

7.2. Застосовувати під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають цим спостереженням, методи опитування з використанням телефонного, поштового зв'язку, а також безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовим персоналом, який залучається до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень і будівель, земельних ділянок тощо.

7.3. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв'язку та комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

7.4. Використовувати під час проведення статистичних спостережень електронні документи й електронний документообіг із дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації в інформаційних системах.

7.5. Здійснювати експертні оцінки та розрахунки (дорахунки) окремих статистичних показників на основі затвердженої статистичної методології.

7.6. Вивчати стан первинного обліку та статистичної звітності, перевіряти достовірність первинних і статистичних даних, поданих респондентами, застосовувати при цьому в установленому Держстатом порядку метод безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших приміщень, ділянок тощо юридичних осіб, їхніх відокремлених підрозділів, а також фізичних осіб-підприємців.

7.7. Вимагати від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних данних. У разі невиконанні цієї вимоги у визначені строки органи державної статистики можуть самостійно вносити зазначенні виправлення з наступним повідомленням про це респондентів.

7.8. Подавати правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України "Про державну статистику" посадових осіб і фізичних осіб - підприємців до відповідальності, передбаченої законами.

7.9. Складати у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень, та накладати адміністративні стягнення.

7.10. Давати роз'яснення щодо використання або тлумачення статистичної інформації та методології.

7.11. Проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

7.12. Залучати тимчасовий персонал відповідно до законодавства для проведення статистичних спостережень.

7.13. Залучати в установленному порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

7.14. За погодженням із Держстатом , відповідно до законодавства, проводити спільні дослідження, здійснювати обмін статистичною інформацією зі статистичними службами інших держав.

8. Головне управління статистики здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через відокремлені підрозділи, а також здійснює контроль за діяльністю останніх.

9. Головне управління статистики під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.

10. Головне управління статистики в межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

Акти Головного управління статистики можуть бути скасовані Головою Держстату повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра економічного розвитку і торгівлі України, а також Міністром економічного розвитку і торгівлі України у разі відмови Голови Держстату скасувати такий акт.

11. Головне управління статистики очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Голова Держстату за погодженням з Міністром економічного розвитку і торгівлі України.

Кандидатура на посаду начальника Головного управління статистики погоджується з головою місцевої державної адміністрації.

Начальником Головного управління статистики може бути громадянин України, який має повну вищу освіту економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи на державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років, досвід роботи щодо управління персоналом.

Начальник Головного управління статистики має заступників, яких за його поданням призначає на посаду та звільняє з посади Голова Держстату за погодженням з Міністром економічного розвитку і торгівлі України.

12. Начальник Головного управління статистики:

здійснює керівництво Головним управлінням статистики, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання Головним управлінням статистики відповідно актів законодавства, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, наказів та доручень Голови Держстату;

здійснює добір кадрів у Головне управління статистики, формує кадровий резерв на відповідні посади;

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

призначає на посади та звільняє з посад керівників підрозділів, у тому числі призначає за погодженням з Головою Держстату й головами відповідних місцевих держадміністрацій керівників відокремлених підрозділів, інших державних службовців та працівників Головного управління статистики, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх морального та матеріального заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);

порушує перед Головою Держстату питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо морального та матеріального заохочення та притягнення їх до відповідальності;

підписує накази Головного управління статистики;

розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

подає Голові Держстату пропозиції щодо структури, граничної чисельності працівників та штатного розпису, а також кошторису й ліміту легкових автомобілів Головного управління статистики;

затверджує положення про структурні й відокремлені підрозділи Головного управління статистики та підрозділи у їх складі, а також посадові інструкції їх працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису Головного управління статистики;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління статистики, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія.

Рішення колегії реалізуються шляхом прийняття відповідного наказу Головного управління статистики.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Головному управлінні статистики можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний і персональний склад, положення про них затверджуються начальником Головного управління статистики.

14. Головне управління статистики діє на підставі положення, що затверджується Головою Держстату.

15. Головне управління статистики утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Структуру Головного управління статистики затверджує Голова Держстату за погодженням із Міністром економічного розвитку і торгівлі.

Чисельність працівників Головного управління статистики затверджує Голова Держстату в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Держстату.

Штатний розпис та кошторис Головного управління статистики затверджує Голова Держстату.

16. Головне управління статистики утворюється та ліквідується у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

17. Головне управління статистики є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 | Новини | Респондентам | Для громадськості | Для ЗМІ  | Статистична інформація | Публікації | Експрес - випуски  | Анкетні опитування | Населення України | Соціально-економічне становище Чернігівської області | Соціально-економічне становище міста Чернігів | Про Головне управління | Діяльність | Документи | Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Електронна звітність | Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України | Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | Конкурс на заміщення вакантних посад | Поштова скринька |